Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  20.4.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 27. apríla 2017 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh (PDF, 72 kB)
5:   VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 108 kB)
6:   VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh (PDF, 110 kB)
7:   Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie (PDF, 143 kB)
8:   Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru (PDF, 285 kB)
9.   Správa z vykonania inventarizácie za rok 2016 (PDF, 518 kB)
10.   Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách (PDF, 44 MB)
11.   Návrhy na ocenenie: Cena predsedu Košického samosprávneho kraja (PDF, 1,3 MB)
12.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Mgr. Erika Adamiová, Edelényska 2, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 2,5 MB)
  2: ENERGOVOD, s.r.o. Tehelná 11, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 825 kB)
  3: Juraj  Keszi, Komenského č. 18, Rožňava  – predaj budovy a pozemku mesta (PDF, 1 MB)
  4: Mikuláš Lučko, Mierová č. 6, 048 01 Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 890 kB)
  5: Jozef  Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 1,3 MB)
  6: Přemysl  Smutný, č. 222, Čučma – predaj pozemku mesta (PDF, 645 kB)
  7. Ladislav Sztupák, Edelényska 40, Rožňava  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 679 kB)  
  8. Jozef  Vojtechovský, Slnečná 11, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 1,6 MB)
  9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice -  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 744 kB)
  10.
(PDF, 856 kB)
  11. Fower s.r.o.,Ulica kvetná 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta (PDF, 749 kB)
  12. CCF CONSTRUCTION s.r.o., Hviezdoslavova 109/17, Stará Ľubovňa – prenájom pozemku mesta (PDF, 787 kB)
  13. Mestské lesy Rožňava, s.r.o. – priamy prenájom „ Ďurovej osady“ (PDF, 43 kB)
  14. Občianske združenie BUDÍČEK – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 141 kB)
  15. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 91 kB)
  16. STEFFE Rožňava, s.r.o., Páterova č.8, Rožňava – priamy prenájom pozemkov mesta (PDF, 865 kB)
  17. HIL s.r.o., Čučmianska dlhá 45, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v Priemyselnej zóne (PDF, 399 kB)
  18. Občianske združenie DOVAJ – podpora športových talentov, Čučma 151, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností (PDF, 330 kB)
  19. GEMMA – LP, s.r.o., Osloboditeľov 1635/5, Humenné – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta v k.ú. Rožňava (PDF, 1,7 MB)
  20. Ing. Ondrej Macák , Rožňavské Bystré č. 209 – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 638 kB)
  21. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1,3 MB)
  22. Ing. Attila Kecskeméti, Pod kalváriou č. 26, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1,3 MB)
  23. MVDr. Ladislav Kerpán, Šafárikova 49, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1 MB)
  24. Odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta (PDF, 837 kB)
  25. MVDr. Estera Pengerová, Ul. letná č. 17, Košice – odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta (PDF, 1 MB)
  26. Lesy Slovenskej republiky, OZ Rožňava, Jovická č.2, Rožňava – uzavretie nájomnej zmluvy (PDF, 645 kB)
  27. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava (PDF, 893 kB)
  28. Návrh na doplnenie uznesenia MZ č. 157/2016 (PDF, 68 kB)
  29. FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava – investícia do siete verejného osvetlenia – Čučmianska ulica v RV (PDF, 1 MB)
  30. Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy (PDF, 275 kB)
13.   Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016 (PDF, 262 kB)
14.   Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016 (PDF, 17 kB)
15.   Návrh plánu hospodárenia  Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2017 (PDF, 262 KB)
16.   Úprava platu primátora mesta – Informačná správa (PDF, 1 MB)
17.   Úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórky mesta (PDF, 1 MB)
18.   Prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava (PDF, 39 kB)
19.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava – obstaranie IKT učebne (PDF, 41 kB)
20.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne (PDF, 42 kB)
21.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie (PDF, 41 kB)
22.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  a spolufinancovanie tejto žiadosti – ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne (PDF, 42 kB)
23.   Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky – zmena členstva (PDF, 59 kB)
24.   Žiadosť o stanovisko k zaradeniu učebného odboru Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti do siete škôl a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8 v Rožňave (PDF, 335 kB)
25.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Petícia za zadefinovanie zásad umiestňovania telekomunikačných zariadení  na území mesta Rožňava pri najbližšej zmene územného plánu mesta (PDF, 36 kB)
  2. Vykonanie interného auditu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava (PDF, 174 kB)
  3. Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v roku 2016 v Spojenej škole J.A: Komenského 5 Rožňava (PDF, 40 kB)
26.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
27.   Otázky poslancov
28.   Diskusia poslancov
29.   Záver
   

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod

 

© Mesto Rožňava, 21. 4. 2017, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 21.04.2017 10:57 hod.