Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  11.1.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 17. januára 2019 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.  

Zástupca primátora – určenie úväzku (PDF, 81 kB)

5.  

Určenie počtu členov komisií a voľba členov komisií (PDF, 120 kB)

6.  

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady (PDF, 55 kB)

7.  

Mestské lesy s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady (PDF, 55 kB)

8.  

Návrh na udelenie ceny mesta v roku 2019 (PDF, 4,1 MB)

9.
 
Podnety pre hlavnú kontrolórku
10.  

Otázky poslancov

11.  

Diskusia

12.   Záver
     
 

© Mesto Rožňava, 11. 1. 2019, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 11.01.2019 13:41 hod.