Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  23.6.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 29. júna 2017 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN o určení výšky finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh (PDF, 110 kB)
5:   VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 103 kB)
6:   VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na doplnenie (PDF, 5,3 MB)
7:   Dodatok č. 2 k Smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie – návrh (PDF, 298 kB)
8:   Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 23.02.2017 do 15.06.2017 (PDF, 30 kB)
9.   Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií  k  31.12.2016 (PDF, 6,7 MB)
10.   Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava (PDF, 967 kB)
11.   Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava (PDF, 3,3 MB)
12.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Peter Čuchran, Šafárikova 41, Rožňava  –  priamy predaj pozemku mesta (PDF, 489 kB)
  2: FOWER s.r.o., Ul. kvetná 26, Rožňava  – priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta (PDF, 788 kB)
  3: Štefan Vašaš a manželka Zita Vašašová, Slnečná 10, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 128 kB)
  4: Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  5: Štefan Gono –  priamy predaj pozemku mesta (PDF, 189 kB)
  6: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu Schoppera 25, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 412 kB)
  7. STAVREALITY s.r.o., J. Poničana 13, 841 07 Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 766 kB)  
  8. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava (PDF, 950 kB)
  9. Ing. Juraj Pápay, Ul. Pavla Dobšinského 65, Rožňava – kúpa pozemku do majetku mesta (PDF, 538 kB)
  10.
(PDF, 399 kB)
  11. ISPA s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta (PDF, 839 kB)
  12. Občianske združenie Klub horských športov KRAS, Kyjevská 28, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta (PDF, 1,3 MB)
  13. Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta (PDF, 667 kB)
  14. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1,3 MB)
  15. Ing. Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava  – zámena pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemky v k.ú. Rožňava (PDF, 393 kB)
  16. GEMMA – LP, s.r.o., Osloboditeľov 1635/5, Humenné – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava a v k.ú. Nadabula (PDF, 923 kB)
  17. Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – zverejnenie zámeru výpožičky hnuteľného majetku mesta (PDF, 524 kB)
  18. Protokolárne odovzdanie stavieb do správy  pre Technické služby mesta Rožňava (PDF, 381 kB)
  19. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava (PDF, 61 kB)
  20. Zverejnenie zámeru výpožičky miestností  slúžiacich pre účely CVČ v Rožňave v budove Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave (PDF, 188 kB)
  21. MEK ESTATE s.r.o., Vysoká 34, 811 06 Bratislava – rekonštrukcia chodníka a vytvorenie parkovacích miest – Čučmianska dlhá ulica Rožňava (PDF, 274 kB)
  22. Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych a v bytoch nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta od 1.8.2017 (PDF, 800 kB)
13.   Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2016 (PDF, 447 kB)
14.   Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za obdobie január – máj 2017 (PDF, 332 kB)
15.   Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava (PDF, 1,2 MB)
16.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – „ Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ (PDF, 83 kB)
17.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na území mesta Rožňava, konkrétne v jedálni pri ZŠ Ulica pionierov,  v jedálni  pri ZŠ Ulica zlatá, v jedálni pri ZŠ Jura Hronca (PDF, 44 kB)
  2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2017 (PDF, 52 kB)
  3. Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava (PDF, 137 kB)
18.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
19.   Otázky poslancov
20.   Diskusia poslancov
21.   Záver
   

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod

 

© Mesto Rožňava, 23. 6. 2017, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 23.06.2017 21:26 hod.