Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  30.11.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE 

na deň 5. decembra 2018 o 15.00 hodine
 do sály Kongresového centra v budove historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave

Program:

    I. časť :
1.
 
Otvorenie
2.
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava
4.  

Prevzatie Osvedčenia o zvolení za primátora a zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5.  

Prevzatie Osvedčenia o zvolení za poslanca MZ a  zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstv

6.  

Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

     
    II. časť :
7.  

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca vo volebnom obvode č. 1 (PDF, 182 kB)

8.  

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

9.
 
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
10.  

Správa mandátovej komisie

11.  

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva (PDF, 314 kB)

12.  

Poverenie zastupovaním primátora mesta (PDF, 491 kB)

13.  

Návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov mesta (PDF, 115 kB)

14.  

Návrh na určenie komisií mestského zastupiteľstva, predsedov, podpredsedov a členov z   poslancov MZ (PDF, 118 kB)

15.  

Určenie platu primátorovi mesta (PDF, 90 kB)

16.  

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora mesta Rožňava p. Pavla Burdigu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 (PDF, 16 kB)

17.  

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych aktov (PDF, 28 kB)

18.   Otázky poslancov
19.   Diskusia poslancov
20.   Záver
   

 

 

© Mesto Rožňava, 30. 11. 2018, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 30.11.2018 15:17 hod.