Participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2018 pokrýva územie mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu obyvatelia mesta rozhodujú o týchto typoch výdavkov:
  • občianske projekty 2018
  • oprava mestských komunikácii a chodníkov
  • investičné zadania na nasledujúci kalendárny rok
 
Čo je to  participatívny rozpočet
 
Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.
 
Obyvatelia mesta  sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.
 
Mesto v rozpočte vyčlení určitú sumu na realizáciu tejto úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo treba zlepšiť.
 
Mesto môže vyzvať občanov na predloženie nápadov, zámerov, projektov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Je to možné realizovať aj formou verejných stretnutí s občanmi mesta. Pre každý rok sa môžu sa určiť  tzv. tematické participatívne okruhy ako napr. verejný priestor, zeleň, deti, seniori ....  určiť príslušnú  komisiu, ktorá z nápadov a podnetov vytvorí reálne projekty. Alebo  môžu predkladať priamo projekty. Za pripravené projekty potom môžu občania  mesta hlasovať. Podmienky a forma hlasovania  budú dopredu  odsúhlasené.
Víťazné projekty realizujú samotní participanti na čele s koordinátormi a s pomocou Mesta (napríklad pri verejnom obstarávaní, povoleniach a ďalších). Samotná realizácia podlieha sezónnosti (napríklad vysádzanie stromov v danom ročnom období), ale aj času, ktorý je potrebný či už na vybavenie povolenia alebo verejného obstarávania. Finálny termín, kedy sa však začnú realizovať jednotlivé projekty závisí na angažovanosti participantov a koordinátorov projektov, ktorí sú za svoje projekty zodpovední. Na konci realizácie všetkých projektov dochádza k vyhodnoteniu všetkých projektov participatívneho rozpočtu.
 
Do participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť všetci občania nad 16 rokov, neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré majú sídlo na území mesta Rožňava. Finančná čiastka vyčlenená na participatívnu časť rozpočtu v roku 2018 na občianske projekty je 50 000 eur.  . Niekedy stačí len dobrý nápad či predstava a už je potrebné nájsť zdroje a posily, ktoré ho zrealizujú. Budeme realizovať verejné diskusie, na ktorých budete môcť predniesť to, čo je pre vás ako občanov mesta prioritné. Ponúkame vám možnosť plnohodnotne sa zapájať do diskusií k téme verejného priestranstva (na rok 2018) od formovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí sa chcú spolupodieľať a angažovať na procese, budú pravidelné stretnutia participatívnych komunít.
 
Participatívny rozpočet vytvára priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami a zodpovednosťou. Vracia do rúk občanov možnosť rozhodovať o veciach verejných verejne.
 
Návrhy projektov - formulár
 
(PDF, 162 kB)
(DOCX, 17 kB)
(ODT, 11 kB)
           
Pozvánka na 1. diskusné fórum
           
(PDF, 83 kB)
       
           
Návrh na zmenu zásad participatívneho rozpočtu na pripomienkovanie
 
(PDF, 174 kB)
       
           
Návrh štatútu participatívneho rozpočtu na pripomienkovanie
 
(PDF, 157 kB)
       
           
Členovia výkonného výboru
 
(PDF, 74 kB)
       
           
Zápisnica z 1. diskusného fóra k Participatívnemu rozpočtu mesta Rožňava
 
(PDF, 103 kB)
       
           
Kritéria hodnotenia občianských projektov - návrh
 
(PDF, 62 kB)
       
           
Koncepcia opráv chodníkov - 2018
 
 
       
           
Pozvánka na pokračovanie 1. diskusného fóra
           
(PDF, 91 kB)
       
 

© Mesto Rožňava, 8. 2. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.01.2018 15:20 hod.