Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a vybavovanie sťažností

 Oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
 
pdf icon
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.Stiahnuť
(PDF, 223 kB)
 
 
Spôsob podávania podnetov
 
  • Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
  • Písomný podnet sa podáva do podateľne mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, Rožňava. Podateľňa po zaevidovaní podnetu do centrálnej evidencie podaní doručí podnet zodpovednej osobe.
  • Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť v kancelárii hlavnej kontrolórky mesta Rožňava, druhé poschodie, č. dverí 211.
  • Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na mailovú adresu katarina.balazova@roznava.sk
 
 
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
 
pdf icon
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
mesta Rožňava
(PDF, 131 kB)

 

Sťažnosti je možné podávať:
 
  • ústne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v kanceláriách podľa aktuálneho rozpisu, ktorý je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta (prízemie MsÚ Rožňava) 
  • písomné sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v Kancelárii prvého kontaktu – podateľňa (prízemie vľavo)
  • elektornicky  elektronickou poštou na mailovú adresu  staznosti@roznava.sk
 
 
Rozpis prijímania sťažností
 
pdf icon
Január 2017
(PDF, 189 kB)
     
pdf icon Február 2017
(PDF, 185 kB)
     
pdf icon Marec 2017
(PDF, 192 kB)
     
pdf icon Apríl 2017
(PDF, 178 kB)
     
pdf icon Máj 2017
(PDF, 188 kB)