MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
5119/2017-50296-VYST
Ing. Andrea Blašková
058-7773211
06. 10. 2017

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť: o zmenu rozhodnutia č. sp. 3962/2016-42072-VYST na základe § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny
 
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02  Košice, IČO: 00151866
 
Predmet žiadosti: zmena pozemku určeného na náhradnú výsadbu, ktorý bol predmetom rozhodnutia č. sp. 3962/2016-42072-VYST zo dňa 28. 06. 2016. Uvedeným rozhodnutím bol vydaný súhlas na výrub 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 94 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku p. č. KN-C 2067/2 v k. ú. Rožňava a stanovená náhradná výsadba na pozemku dotknutým výrubom v rozsahu 4 ks tis červený stĺpovitý (taxus baccata ´Fastigiata´).
Navrhuje sa zmena v tom, že určeným pozemkom na náhradnú výsadbu bude pozemok p. č. KN-C 2036/2 v k. ú. Rožňava vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 803).
 
Žiadosť doručená dňa:  13. 09. 2017 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.blaskova@roznava.sk)  záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 10. 2017 Ing. Andrea Blašková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 6.10.2017 13:27 hod.