MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
3734/2018-38728-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
12. 06. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť: o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú podľa § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny
 
Žiadateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
 
Predmet žiadosti: predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím mesta Rožňava č. sp. 5418/2013-45622-VYST zo dňa 30. 09. 2013 a rozhodnutie č. sp. 5488/2016-52376-VYST zo dňa 27. 10. 2016, ktorým bol predĺžený výkon činnosti na dobu určitú. Rozhodnutím č. sp. 5418/2013-45622-VYST bol vydaný súhlas na výrub 2 ks jaseňov štíhlych (Fraxinus excelsior) s obvodmi kmeňa 276 cm a 245 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku p. č. KN-C 417, k. ú. Rožňava a stanovená náhradná výsadba na pozemku dotknutým výrubom v rozsahu 8 ks drevín druhu hrab obyčajný (Carpinus betulus) – stĺpovitých foriem s obvodom kmeňa 14 – 16 cm. Rozhodnutím č. sp. 5488/2016-52376-VYST bol predĺžený termín na uskutočnenie náhradnej výsadby do 31. 08. 2018 a žiadateľ navrhuje o jeho opätovné predĺženie.
Dôvodom podania žiadosti o predĺženie termínu je neukončenie výberového konania na zhotoviteľa stavby.
 
Žiadosť doručená dňa:  28. 05. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 6. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 12.06.2018 13:59 hod.