MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
2548/2017-29861-VYST
Ing. Andrea Blašková
058-7773211
18. 04. 2017

 

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ:  Štefan Lipták, Strelnica 13, 048 01 Rožňava
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrekov pichľavých (s obvodmi kmeňa 85 cm, 66 cm a 70 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou) a 2 ks smrekov obyčajných (s obvodmi kmeňa 74 cm a 64 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny sa nachádzajú na pozemku p. č. KN-C 2161/12 (LV 0), identické s p. č. KN-E 1694/2 (LV 4526) v k. ú. Rožňava. Druh pozemku je orná pôda o výmere 618 m2, 1- pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, vlastník pozemku – Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Rožňave, Šafárikova 5, 048 01 Rožňava.
 
Žiadosť doručená dňa:  13. 03. 2017
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.blaskova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 

© Mesto Rožňava, 19. 4. 2017, Ing. Andrea Blašková -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.04.2017 15:19 hod.