MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  4348/2018-43397-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
07. 08. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava, IČO: 00 179 108
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rodu smrek s obvodmi kmeňa 157 cm,   135 cm a 134 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks dreviny rodu hrab s obvodom kmeňa 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny rodu javor s obvodom kmeňa 130 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny rastú na pozemku p. č. KN-C 527/1, k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 469 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 201 – nehnuteľná kultúrna pamiatka), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3118, vlastník pozemku – žiadateľ, lokalita – ul. Akademika Hronca).
 
Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozenie susednej budovy – bývalý Biskupský seminár /NKP/ a cestnej komunikácie. Smreky sú napadnuté lykožrútom a vysychajú. Smreky č. 2 a 3 narúšajú koreňmi múr oplotenia.
Žiadosť doručená dňa:  03. 08. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 8. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 8.08.2018 20:40 hod.