MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
6025/2017-60410-VYST
Ing. Andrea Blašková
058-7773211
29. 11. 2017
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ:  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Námestie Baníkov 20, 048 01 Rožňava, IČO: 00 179 108
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa malolistá s obvodom kmeňa 350 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku p. č. KN-C 3, k. ú. Rožňava (ostatné plochy o výmere 79 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 203 – pamiatková zóna, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3118, vlastník pozemku – žiadateľ, lokalita –pri kostole sv. Františka Xaverského).
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozovanie občanov pohybujúcich sa na námestí v blízkosti kostola a kaplnky, koreňovou sústavou narúša základy kaplnky a chodníkov.
 
Žiadosť doručená dňa:  24. 11. 2017 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.blaskova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 11. 2017 Ing. Andrea Blašková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 30.11.2017 07:31 hod.