MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
3591/2018-38706-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
12. 06. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ:  SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS Rožňava, Betliarska č. 18, 048 01 Rožňava, IČO: 0000695327
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín v areály zariadenia – SUBSIDIUM na pozemku p. č. KN-C 5694/1, k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 595 m2, 2 – pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, 401 – chránené ložiskové územie, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 4085, vlastník pozemku – Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice).
Dreviny a kry sú náletového charakteru, ktoré sa nachádzajú v časti, ktorá bola pôvodne plánovaná ako parková a oddychová časť pre klientov zariadenia.
 
Žiadosť doručená dňa:  31. 05. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 6. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 12.06.2018 13:41 hod.