MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
223/2018-569-VYST
Ing. Andrea Blašková
058-7773211
05. 01. 2018
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ:  Jarmila Lorková, Rakovnica 225, 049 31 Rakovnica
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu jedľa s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku p. č. KN-C 1832, k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 1238, vlastník pozemku – žiadateľ, lokalita – záhradka pred rodinným domom na ul. Páterova 766/11, 048 01 Rožňava).
Dôvod na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozovanie okolitých budov a má poškodené a plytko rastúce korene.
 
Žiadosť doručená dňa:  03. 01. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.blaskova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 1. 2018 Ing. Andrea Blašková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 8.01.2018 14:41 hod.