MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
 
6121/2017-61100-VYST
Ing. Andrea Blašková
058-7773211
05. 12. 2017

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Žiadateľ:  BEVANY s. r. o., Šafárikova 16, 048 01 Rožňava, IČO: 45 325 197
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu hrab obyčajný (s obvodmi kmeňa  130 cm, 131 cm, 124 cm, 129 cm, 109 cm, 95 cm, 153 cm a 123 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou) a 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný (s obvodom kmeňa 56 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou), ktoré rastú na pozemku p. č. KN-C 1936/1 v k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1595 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 5338, vlastník pozemku – žiadateľ BEVANY s. r. o.).
Dôvodom na výrub hrabov obyčajných je ich zhoršený zdravotný stav, sú napadnuté drevokaznými hubami a ohrozujú zdravie ľudí aj majetok. Smrek obyčajný obmedzuje rast okolitých drevín.
 
Žiadosť doručená dňa:  01. 12. 2017
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.blaskova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 

 

 

Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 12. 2017 Ing. Andrea Blašková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 5.12.2017 13:19 hod.