Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 6. 2018 o 14:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
 
Miestna ohliadka
 
1.
Žiadosť o prekládku stĺpu verejného osvetlenia - Nadabula
Zlatka Macková
 
Majetkoprávne záležitosti
 
2.
 
Marcel Kohulák, Ing. Martin Kohulák, Marcela Kohuláková,
JUDr. Jana Budaiová
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
 3.
 
ENERPRO, s.r.o.,
- zriadenie vecného bremena na pozemku mesta
Blanka Fábiánová
4.
 
Východoslovenská distribučná, a.s.,
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fábiánová
5.
 
Ing. Karol Kováč
- zriadenie vecného bremena na pozemku mesta
Blanka Fábiánová
6.
 
INVEST TRADE, spol. s r.o.,
- žiadosť o vyjadrenie sa k záberu verejného priestranstva
Blanka Fábiánová
7.
 
eurobus, a.s.
- zverejnenie  zámeru  priameho  predaja nehnuteľností
  vo vlastníctve mesta
Perla Dávidová
8.
 
Tomáš Perlaki
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
9.
 
Miriam Grecmacherová
- priamy predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
10.
 
Mgr. Peter  Barnovský
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Perla Dávidová
11.
 
Marek Tindúr
- odpustenie zmluvnej pokuty
Perla Dávidová
 
Ostatné
 
12.
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2017
Ing. Klára Leskovjanská
13.
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
Ing. Klára Leskovjanská
14.
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmenu
Mgr. Juraj Halyák
15.
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
16.
Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
17.
Doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom“ - Cenová mapa 2018
Ing. Karol Kováč
18.
Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Ing. Karol Kováč
19.
Zoznam vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 04. 2018 do 31. 05. 2018
Mgr. Peter Hrivnák
 
Diskusia
 
 
Záver
 
 

 
 
Ľudovít Kossuth
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2018, JUDr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.06.2018 12:48 hod.