Komisia ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave


V Rožňave 10.11.2017

 

 
 
OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

14.11.2017 o 15:30 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 

  1. Otvorenie
  2. Zásady participatívneho rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská
  3. Návrh rozpočtu 2018-2020 – 1. čítanie - Ing. K. Leskovjanská
  4. Plnenie uznesení - P. Džačár
  5. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, K. Schoppera č. 12- žiadosť - A. Šikúrová
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Peter DŽAČÁR
predseda komisie

Rokovanie komisie je neverejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom rokovania komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 11. 2017, Mgr. Iveta Angyálová -  tajomníčka komisie

Publikované: 10.11.2017 13:29 hod.