Komisia ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave


V Rožňave 8.6.2018

 

 
 
OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

12.6.2018 o 15:30 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - Ing. K. Kováč
 3. Záverečný účet mesta k 31.12.2017 - Ing. K. Leskovjanská
 4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2018 - Ing. K. Leskovjanská
 5. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene - návrh na zmenu  - Mgr. J. Halyák
 6. Plnenie uznesení - P. Džačár
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „Bezpečný domov II.“- Ing. R. Hanuštiak
 8. Slovenský pozemkový fond - Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia - A. Šikúrová
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

 

 

 
 
Peter DŽAČÁR
predseda komisie

Rokovanie komisie je neverejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom rokovania komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2018, Mgr. Iveta Angyálová -  tajomníčka komisie

Publikované: 8.06.2018 12:44 hod.