Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

16. 11. 2017 o 12.30 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava na rok 2017
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
2.
Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Mestského divadla Actores Rožňava na rok 2017
Mgr. art. Tatiana Masníková
3.
Žiadosť o vyradenie Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť ZUŠ zo siete a následné zaradenie Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasť ZUŠ do siete škôl a školských zariadení SR
Ing. Ivan Nemčok
4.
Voľba člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií, Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave
JUDr. Judita Jakobejová
5.
Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ul. 2 v Rožňave
Mgr. Juraj Halyák
6.
Cenové mapy pozemkov – informatívna správa
Mgr. Juraj Halyák
7.
Dopad zvýšenia cien za vylepovanie plagátov na príjmy MsD ACTORES Rožňava – informatívna správa
Mgr. Juraj Halyák
8.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 182/2017
Mgr. Juraj Halyák
9.
Pozemok pod bytovým domom na Ul. J. A. Komenského č. 1713/16 v Rožňave - žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku pod bytovým domom

Mgr. Juraj Halyák

10.
Poslanecký návrh Ľubomíra Takáča na zmenu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava

Mgr. Juraj Halyák

11.
VZN mesta Rožňava o zrušení CVČ, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení CVČ, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, Rožňava

Mgr. Juraj Halyák

12.
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava
JUDr. Angelika Szakalová
13.
A.Ondrej -  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku  mesta
Blanka Fábiánová
14.
A.Sivoš - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

Blanka Fábiánová

15.
Ing. E. Rozložník a manželka - priamy predaj pozemkov  mesta v  k.ú. Čučma
Blanka Fábiánová
16.
MVDr. J. Rákossy- zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností  vo vlastníctve mesta
Blanka Fábiánová
17.
K. Bodnár a manželka -  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta + zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
Blanka Fábiánová
18.

M. Kohulák, Ing. M. Kohulák, M. Kohuláková a JUDr. J. Budaiová

- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
19.
Kúpa pozemku do majetku mesta
Blanka Fábiánová
20.
MEK ESTATE, s.r.o. -  priamy prenájom pozemku mesta
Blanka Fábiánová
21.
Obec Čučma - priamy predaj pozemkov mesta a zrušenie uznesenia MZ č.228/2013 zo dňa 26.9.2013
Blanka Fábiánová
22.
Rímskokatolická cirkev - zmena uznesenia MZ č.169/2017
Blanka Fábiánová
23.
Východoslovenská distribučná, a.s. -  priamy predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
24.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 66/2017 zo dňa 27.04.2017
Perla Dávidová
25.
Mgr. M. Kadášová - predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
26.
O. Wagner a E. Celušňáková -  kúpa pozemkov do majetku mesta
Perla Dávidová
27.
Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava
Perla Dávidová
28.
Wyon, s.r.o. - zverejnenie  zámeru  priameho  predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
29.
RVTV
Ing. Juraj Balázs
30. Zmena uznesenia MZ č.  113/2017 bodu 4/  zo dňa 29.6.2017 Ing. Klára Leskovjanská
31. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 1.čítanie Ing. Klára Leskovjanská
  Rôzne  
  Žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom ľadovej plochy pre HKM98 Mládeže Rožňava Mgr. Dionýz Kemény
  Záver  

 

Ing. Juraj Balázs
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 11. 2017, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 10.11.2017 13:16 hod.