Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. 9. 2018 o 13:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
 
Miestna ohliadka
 
1.
Petícia proti plánovanej výstavbe „Obytnej zóny“ v mestskej časti Nadabula na pozemkoch C KN parc. č. 480, parc. č. 481, parc. č. 482, parc. č. 483
 
2.
(19.)
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave.“

Ing. Jarmila Jánošíková

Ing. Katarína Valková

 3.
(20.)
FAST FOOD u RUŽI – zverejnenie priameho  predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
4.
(21.)
M. Kováč - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
5.
(22.)
A. Bartók - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
6.
(23.)
DoFe, s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
7.
(24.)
L. Jankó - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
8.
(25.)
Rímskokatolická cirkev - ponuka na kúpu pozemkov do majetku mesta
Blanka Fábiánová
9.
(26.)
Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
10.
(27.)
Pozemok pod bytovým domom na Budovateľskej ul. 19, 21, 23 v Rožňave - žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku pod bytovým domom
Mgr. Juraj Halyák
11.
(28.)
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na zmenu a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
12.
(29.)
Vybudovanie prístupovej cesty – IBV Sama Tomášika“

Zlata Macková

Jarmila Breznenová
13.
(30.)
Výročná správa mesta Rožňava za rok 2017
Ing. Klára Leskovjanská
14.
(31.)
Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2018 vrátané ROPO
Ing. Klára Leskovjanská
15.
(32.)
Návrh na 2.zmenu rozpočtu
Ing. Klára Leskovjanská
16.
(33.)
Návrh tém pre participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019
Mgr. Dionýz Kemény
17.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
-  zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fábiánová
18.
NIXEN s.r.o., Útulná 2056/11, 048 01  Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Perla Dávidová
19.
VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
Mgr. Juraj Halyák
20. Žiadosť o vydanie stanoviska k oprave príjazdovej cesty JUDr. Ing. Michal Bernáth
21. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018 Mgr. Peter Hrivnák
 
Diskusia
 
 
Záver
 
 

 
 
Ľudovít Kossuth
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 7. 9. 2018, JUDr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 7.09.2018 11:21 hod.