Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

14. 6. 2018 o 13.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Výsledky hospodárenia za rok 2017 RVTV
Bc. Martina Molčanová
2.
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Základnej školy, Pionierov 1 pre Newport Group, a.s., Bratislava
Ing. Ivan Nemčok
3.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu  a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
4.
VZN mesta Rožňava, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
5.
Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
6.
Uloženie pokuty Úradom vládneho auditu – informatívna správa 
Mgr. Juraj Halyák
7. Doplnenie predmetu činnosti TSM Mgr. Juraj Halyák
8.
J. Boldi - priamy prenájom pozemku mesta
JUDr. Angelika Szakalová
9.
M. Grecmacherová - priamy predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
10.
M. Tindúr - odpustenie zmluvnej pokuty

Perla Dávidová

11.
Eurobus, a.s. - zverejnenie  zámeru  priameho  predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Perla Dávidová

12.
T. Perlaki - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

Perla Dávidová

13.
Wyon, s.r.o. - priamy  predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
14.
A. Ondrej -  priamy  predaj  pozemku  mesta
Blanka Fábiánová
15.
M. Kohulák, M. Kohulák, M. Kohuláková, J. Budaiová - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

Blanka Fábiánová

16.
O. Szőllős a manželka - priamy predaj pozemku mesta
Blanka Fábiánová
17.
Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava - predaj prebytočného majetku mesta
Blanka Fábiánová
18.
O. Macák - zámena pozemkov v k.ú. Rožňava
Blanka Fábiánová
19.

Ľ. Takáč - priamy predaj pozemku mesta

Blanka Fábiánová
20.
Protokolárne odovzdanie majetku do správy TSM
Blanka Fábiánová
21.
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt  Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
22.
Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
23.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Bezpečný domov II.“
Ing. Jarmila Jánošíková
24.
Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2018
Ing. Klára Leskovjanská
25.
Záverečný účet mesta za rok 2017
Ing. Klára Leskovjanská
26.
Cenová mapa 2018
Ing. Karol Kováč
27.
Metodiku a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Ing. Karol Kováč
  Rôzne  
  Záver  

 

Ing. Juraj Balázs
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 8. 6. 2018, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 8.06.2018 11:48 hod.