Komisia ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave


V Rožňave 12.3.2018

 

 
 
OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

15.3.2018 o 15:30 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 

  1. Otvorenie
  2. Žiadosť o osadenie dopravného značenia  - P. Džačár
  3. Žiadosť o osadenie dopravného zábradlia - A. Šikúrová
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

 
 
Peter DŽAČÁR
predseda komisie

Rokovanie komisie je neverejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom rokovania komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018, Mgr. Iveta Angyálová -  tajomníčka komisie

Publikované: 12.03.2018 10:04 hod.