Komisia ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave


V Rožňave 6.3.2019

 

 
 
OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

11.3.2019 o 14:45 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania – R. Ocelník
 2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 – Ing. K. Leskovjanská
 3. Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava„ – Ing. K. Leskovjanská
 4. Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ŤZP – A. Šikúrová
 5. Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest na Ul. Čučmianskej dlhej – A. Šikúrová
 6. Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest na Ul. J. Kráľa – A. Šikúrová
 7. Žiadosť o osadenie dopravných zrkadiel – A. Šikúrová
 8. Štatút mesta Rožňava – návrh - Mgr. Halyák
 9. Plnenie uznesení – R. Ocelník
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 
 
Roman Ocelník
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 11. 3. 2019, Mgr. Juraj Halyák -  tajomník komisie

Publikované: 11.03.2019 13:47 hod.