Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 8. 3. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


12. 3. 2019 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Štatút mesta – Mgr. Juraj Halyák
 3. Návrh rozpočtu Mesta Rožňava vrátane RO a PO na roky 2019-2021 – Ing. Klára Leskovjanská
 4. Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „- Ing. Klára Leskovjanská
 5. Návrh na plnenie uznesenia č 25/2019 z MZ – Miroslav Demény
 6. Turistická informačná kancelária – nájomná zmluva – Miroslav Demény
 7. Návrh na osobnosť roka 2019 - Ján Kádar - Miroslav Demény
 8. Plán kultúrnych podujatí v meste Rožňava v roku 2019 - Bc. Lucia Kerekešová
 9. Návrh na doplnenie kultúrnych podujatí do termínovníka – členovia komisie
 10. REŠTARTNI SA o.z. Objav svoje aktívne ja. Celoročný projekt na bicykli a turistiku medzi Zádielom a Domicou - Miroslav Demény
 11. Cestovný lexikón – Mgr. Peter Kolnik / Slovakia 2019 – Ing. Július Geleta
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

 

 

 

 

 
 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 8. 3. 2019, Bc. Romina Gyureková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.03.2019 13:00 hod.