Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 11. 2017 o 14:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
 
Majetkoprávne záležitosti:
 
1.
"Obhliadka zrekonštruovanej časti budovy bývalého Kláštora"
Zlatka Macková
2.
Kúpa pozemku do majetku mesta
Blanka Fábiánová
 3.
 
Attila Ondrej, Pavla Dobšinského  9, Rožňava
-  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku  mesta
Blanka Fábiánová
4.
 
Attila Sivoš, Mierova 25, Rožňava
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
5.
 
Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260, Rožňava
- priamy predaj pozemkov  mesta v  k.ú. Čučma
Blanka Fábiánová
6.
 
Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná 3, Rožňava
-  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta
Blanka Fábiánová
7.
 
Marcel Kohulák, Edelényska 34, Rožňava
Ing. Martin Kohulák, Vysoká 34, Bratislava
Marcela Kohuláková, Hlboká 43/A, Piešťany
JUDr. Jana Budaiová, Konopná 82, Chorvátksy Grob
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
8.
 
Ing. Bohuš Hudaček, Mierova 18, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
Blanka Fábiánová
9.
 
Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná 3, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
Blanka Fábiánová
10.
 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlnyská 31, Košice
 zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fábiánová
11.
 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
-  priamy predaj pozemku mesta
Blanka Fábiánová
12.
 
Mgr. Mária Kadášová, Letná 24, Rožňava
- predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
13.
 
Ondrej Wagner, bytom Slnečná 14, Rožňava
Eva Celušňáková, bytom Južná 17, Rožňava
-  kúpa pozemkov do majetku mesta
Perla Dávidová
14.
 
Wyon, s.r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava
- zverejnenie  zámeru  priameho  predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
 
Ostatné:
 
15.
"Zásad participatívneho rozpočtu"
Ing. Klára Leskovjanská
16.
Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 - 1. čítanie
Ing. Klára Leskovjanská
17.
Pozemok pod bytovým domom na Ul. J. A. Komenského                č. 1713/16 v Rožňave - žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov  k pozemku pod bytovým domom
Mgr. Juraj Halyák
18.
Cenové mapy pozemkov – informatívna správa
Mgr. Juraj Halyák
19.
Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ul. 2 v Rožňave
Mgr. Juraj Halyák
20.
Oznámenie o navrhovanej činnosti - „Malá vodná elektráreň Nadabula - Slaná “ predloženie zámeru podľa zák. č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ing. Andrea Blašková
21.
Kritéria na obsadenie funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava – plnenie uznesenia MZ č. 51/2017
Mgr., Ing. Michal Bernáth
22.
„Durová chata“ – plnenie uznesenie MZ č. 220/2016
Mgr., Ing. Michal Bernáth
23.
Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 09. 2017 do 31. 10. 2017
Mgr. Peter Hrivnák
 
Diskusia
 
 
Záver
 
 

 
 
Ľudovít Kossuth
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 13. 11. 2017, Mgr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.11.2017 13:20 hod.