Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 9. 2017 o 15:00 hod. v zasadačke MsÚ na III. poschodí

PROGRAM:

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.
Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2017
Ing. Klára Leskovjanská
2.
Zmena rozpočtu mesta pre rok 2017
 Ing. Klára Leskovjanská
 3.
Výročná správa mesta Rožňava za rok 2016
 Ing. Klára Leskovjanská
4.
Oprava prístupovej cesty s asfaltovým povrchom v celkovej dĺžke pred bytovým domom na ulici Záhradníckej č. 4 v Rožňave
Ladislav Šalamon
5.
Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
6.
VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi – protest prokurátora a návrh na zmenu
Mgr. Juraj Halyák
7.
Spolufinancovanie mesta Rožňava pri projekte: Zmena účelu využitia stavby spojená  so stavebnými úpravami  - vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica
Mgr. Martin Mikolaj
8.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte Rekonštrukcia Komunitného centra v Rožňave
Ing. Jarmila Jánošíková
Ing. Eva Valentíková
9.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave
Ing. Jarmila Jánošíková
Ing. Eva Valentíková
10.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte  Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
Ing. Jarmila Jánošíková
Ing. Eva Valentíková
11.
Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
Ing. Eva Valentíková
 
Majetkoprávne záležitosti:
 
12.
Štefan Gono- priamy predaj pozemkov mesta
JUDr. Angelika Szakalová
13.
ISPA s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta
JUDr. Angelika Szakalová
14.
Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260
-  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta
Blanka Fábiánová
15.
MEK ESTATE, s.r.o. Vysoká 34, Bratislava
-  zverejnenie zámeru priameho predaja  pozemku mesta
Blanka Fábiánová
16.
Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou
-  zmena uznesenia MZ č.119/2017 zo dňa 29.6.2017
Blanka Fábiánová
17.
MVDr. Juraj Rákossy, Jasná č.3, Rožňava
- predaj budovy vo vlastníctve mesta
Blanka Fábiánová
18.
Ing. Vojtech Zsóri, Ul. Kósu Schoppera 31, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta
Blanka Fábiánová
19.
Radoslav Völgyi a manželka Jozefína Völgyiová, Hviezdoslavova  7, Rožňava
- zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
Blanka Fábiánová
20.
Margita Boldiová, Šafárikova 74, Rožňava
- žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka pozemku
Blanka Fábiánová
21.
Ing. Peter Čorej, PhD, Marikovszkého 53, Rožňava
- kúpa pozemku do majetku mesta
Perla Dávidová
22.
CNG Slovensko Košice – žiadosť vytipovanie vhodných lokalít pre umiestnenie CNG staníc
Blanka Fábiánová
23.
Kritéria na obsadenie funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava – plnenie uznesenia MZ č. 51/2017
Mgr., Ing. Michal Bernáth
24.
„Durová chata“ – plnenie uznesenie MZ č. 220/2016
Mgr., Ing. Michal Bernáth
25. Zoznamu vydaných stavebných povolení, dodatočných povolení a územných rozhodnutí na území mesta Rožňava za obdobie od 01. 06. 2017 do 31. 08. 2017 Mgr. Peter Hrivnák
  Diskusia  
  Záver  
 

 
 
Ľudovít Kossuth
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 11. 9. 2017, Mgr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.09.2017 07:50 hod.