Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.08.2018 do 31.7.2019

Pozícia: Školník, údržbár

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1, 048 01 Rožňava
Kontakt
058/7345278, 0918 348 975
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov

Školník, údržbár

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z.

Platové podmienky

Učňovské vzdelanie , stredoškolské vzdelanie, ovládanie remeselných prác, zručnosť

 

Tarifný plat v sume platovej tarify podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  podľa prílohy č.1 Nariadenia vlády SR č.359/2017 Z.z. účinného od 1.1.2018

Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť
  • životopis
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v žiadosti a požadovaných dokladoch
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • zdravotná a duševná spôsobilosť
  • -potvrdenie od lekára (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
Iné požiadavky v súvislosti

miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.8.2018 do 31.7.2019

(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)
 
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť  osobne najneskôr do 31.05.2018 na riaditeľstvo školy.
 

© Mesto Rožňava, 14.5.2018,  PaedDr. Erika Mihalovičová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.05.2018 15:35 hod.