MESTO   ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Na základe §4  zákona  č.596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona  NR SR  č.552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

V Y H L A S U J E

 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Zlatá 2, 048 01 Rožňava
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • päť rokov pedagogickej  praxe
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5, alebo § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Ďalšie predpoklady:
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona 317/2009 Z. z.
 • znalosť školskej legislatívy
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce s PC
 • flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť
 
Požadované doklady:
 • prihláška do výberového konania, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • stručný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods.4 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
                       
Termín podania prihlášky je do  8. 6. 2018 11.30 hod., v podateľni Mestského úradu v Rožňave.
Obálku označiť: Výberové konanie – ZŠ, Zlatá 2  - NEOTVÁRAŤ
 
 
 
V Rožňave dňa  14.5.2018
 
Pavol Burdiga v.r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 5. 2018 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 16.05.2018 16:50 hod.