MESTO ROŽŇAVA


 

V Y H L A S U J E

výberové konanie na voľné pracovné pozície

„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“

 

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovný pomer:  1 pracovné miesto: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup: 15.6.2017                         

Podmienky:

 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vítané doklady a odbornosti:  

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • /prihláška na výberové konanie musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt a e-mailovú adresu/
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.

 

Termín doručenia  prihlášky je do   24.5.2017

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie  príslušník MP“

 

 

 

V Rožňave, dňa  27.4.2017

Pavol Burdiga
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 2. 5. 2017, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy,  Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.05.2017 14:43 hod.