MESTO ROŽŇAVA


 
V Y H L A S U J E
výberové konanie na voľné pracovné pozície
„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“
 
 
 
Počet voľných pracovných miest: 1
 
Pracovný pomer:  1 pracovné miesto: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú       
 
Predpokladaný nástup: 1.10.2018          
 
Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od započítanej praxe od  552,00 €            
 
Podmienky:
 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 
Vítané doklady a odbornosti:  
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:
 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
Termín doručenia  prihlášky je do 21.9.2018
                                                                                        
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie  príslušník MP“
 
V Rožňave, dňa  27.8.2018                                                         
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 8. 2018 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.08.2018 13:53 hod.