Mesto Rožňava, Šafárikova uL č. 29, 048 01 Rožňava


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
samostatný odborný referent pre ochranu životného prostredia

 

Miesto práce: Mestský úrad Rožňava

Predpokladaný termín nástupu: 15.3.2019

Pracovný pomer: doba určitá - zastupovanie počas MD

Termín doručenia prihlášky na MsÚ: do 28.2.2019

Podmienky:

a/ kvalifikačné predpoklady
 • vysokoškolské vzdelanie II .stupňa v odbore environmentalistika, ekológia, ochrana a využívanie krajiny
 • znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
 • práca s počítačom: Word, Excel,Outlook, Internet Explorer
 • zdravotná spôsobilosť
 
b/ osobnostné:
 • výborné komunikačné a koordinačné schopnosti
 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • odolnosť voči stresu
 
Výhodou je:
 • odborná spôsobilosť na úseku ochrany prírody a krajinou - je výhodou
 • referencie z predchádzajúcich zamestnaní
 • vodičský preukaz
 • znalosť maďarského j azyka na komunikatívnej úrovni
 
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • stručný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície SOR stavebného úradu
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk - občan - formuláre a tlačivá
 
Výška platu: podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní zamestnancov, platová trieda: 6 alebo 7. v závislosti od predložených dokladov na vzdelanie a od počtu rokov praxe minimálne v rozmedzí:
6.PT od 688,00 do 826,50 € + príplatky
7.PT od 729,00 do 875,00 € + príplatky

 

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 

 

V Rožňave 11.2.2019

 

Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 19. 2. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 19.02.2019 15:16 hod.