Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 
Informácia  o  voľnom  pracovnom  mieste na základe § 11a odst.1 zákona  NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým   sa  mení  a  dopĺňa  zákon   č. 317/2009  Z. z.  o  pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2018 do 31.8.2019
 
Pozícia: Vychovávateľ/ka  v Školskom klube detí pri Základnej škole

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1, 048 01 Rožňava
Kontakt
058/7345278, 0918 348 975
Kategória a podkategória 
pedagogických  zamestnancov
Vychovávateľ/ka v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z.

Platové podmienky

Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru,  vychovávateľstvo

 

Podľa platových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe podľa prílohy č.5 k Nariadeniu vlády č.359/2017 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť
  • životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v žiadosti a požadovaných dokladoch
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • zdravotná a duševná spôsobilosť
  • -potvrdenie od lekára (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti

miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.9.2018 do 31.8.2019

pedagogická prax vítaná

(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)
 
Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť  osobne najneskôr do 31.05.2018 na riaditeľstvo školy.
 

© Mesto Rožňava, 14.5.2018,  PaedDr. Erika Mihalovičová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.05.2018 15:15 hod.