MESTO   ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Na základe §4  zákona  č.596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona  NR SR  č.552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V Y H L A S U J E

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie 1. atestácie
 • najmenej päť rokov pedagogickej  praxe
 
Ďalšie požiadavky a kritériá:
 • občianska bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona 317/2009 Z. z.
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce s PC
 • flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť
 
Požadované doklady:
 • písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania obsahujúca meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • návrh koncepcie rozvoja školy na roky 2017 - 2022
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods.4 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
                       
Termín podania prihlášky je do  11. 8. 2017 11.30 hod., v podateľni Mestského úradu v Rožňave.
Obálku označiť: Výberové konanie – ZUŠ, Akademika Hronca 3490/9B  - NEOTVÁRAŤ
 
 
 
V Rožňave dňa  14.7.2017                                                               
 
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta v.r.
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 7. 2017 Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.07.2017 14:41 hod.