MESTO ROŽŇAVA


 
V Y H L A S U J E
výberové konanie na voľné pracovné pozície
„PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE“
 
 
Počet voľných pracovných miest: 2
Pracovný pomer:  2 pracovné miesta: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Predpokladaný nástup: 1.6.2018               
 
Podmienky:
 • Úplné stredné vzdelanie
 • Vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 
Vítané doklady a odbornosti:
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:
 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • stručný profesijný životopis
 • výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu
 • fotokópia vodičského preukazu
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.
 
Termín doručenia prihlášky je do 11.5.2018
           
Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie  príslušník MP“
 
 
V Rožňave, dňa  9.4.2018
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 4. 2018, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy,  Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.04.2018 12:21 hod.