Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu
učiteľka MŠ
 
 
Požiadavky:                                                 
  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z. a v súlade so zákonom č.317/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov
  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy,
  • bezúhonnosť
                                   
Miesto výkonu práce:  Materská škola, Ul. pionierov,  Rožňava
 
Pracovný pomer:  doba určitá s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 
Priama vyučovacia činnosť: 28 hod. týždenne
 
Predpokladaný nástup:  01.12.2018
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  1. overený doklad o vzdelaní
  2. stručný profesijný životopis /uviesť tel. kontakt /
  3. potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 ods.2 zákona 317/2009 Z.z.
  4. Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
 
Termín doručenia žiadostí:  do 12.11.2018.
 
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.
 
 
 
 
V Rožňave  24.10.2018                                          
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 11. 2018 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.11.2018 10:48 hod.