MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Rožňava 29.03.2018
Číslo: 193/2018-30147-VYST-Šm
 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

podľa § 5 zákona NR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niekt. zákonov

 

I. Základné údaje o obstarávateľovi
 
1. Názov:
Mesto Rožňava
 
2. Identifikačné číslo:
IČO: 00328758
 
3. Adresa sídla:
Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
4. Meno, priezvisko, adresa a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Pavol Burdiga, primátor mesta; Mestský úrad Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, PSČ 048 01
Ing. Erika Šmelková, MsÚ, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK
Tel. 058/7773267, 0907367267; e-mail: erika.smelkova@roznava.sk
 
5. Meno, priezvisko, adresa a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente (SD), a miesto na konzultácie:
Ing. arch. Ľubomír Polák, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, registr. č. 296
Októbrová 44, 08001 Prešov; tel. 0907128516, e-mail:ubopolak@orangemail.sk
miesto na konzultácie: Prešov, Požiarnická 17
 
 
II. Základné údaje o strategickom dokumente
 
1. Názov:
Zmeny a doplnky č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
 
2. Charakter:
Strategický dokument miestneho významu - zmeny a doplnky územného plánu obce nad 2000 obyv.
 
3. Hlavné ciele:
Cieľom Zmien a doplnkov (ZaD) č. 5/2018 územného plánu mesta (ÚPN-M) Rožňava je:
- stanovenie záväzných regulatívov pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb na území mesta, zvlášť v obytných zónach a ich blízkosti
- obmedzenie vzniku telekomunikačných stavieb v obytných zónach a ich blízkosti
 
4. Obsah (osnova):
Zmeny a doplnky územného plánu obce - v zmysle §§30, 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a §17 Vyhlášky  Min. ŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácii ÚPD).
 
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu:
Podľa § 31 ods.2 stavebného zákona sa pri obstarávaní zmien a doplnkov ÚPD postupuje ako pri návrhu ÚPD, to zn. že sa vyhotoví 1 nevariantný návrh zmien a doplnkov k územnému plánu mesta. 
 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:
- Prípravné práce - 12/2017
- Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN-O 1 - 3/2018
- Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN-O - 4 - 5/2018
- Úprava  zmien a doplnkov ÚPN-O podľa výsledkov prerokovania 6/2018
- Príprava podkladov na schválenie, preskúmanie (§25), schválenie 7 - 8/2018
- Činnosť po schválení, uloženie ÚPD - 9/2018
 
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  
Zmeny a doplnky č.5/2018 ÚPN-M sa majú viazať na platný územný plán mesta Rožňava, schválený mestským Zastupiteľstvom v Rožňave Uznesením č. 28/2009 zo dňa 17. 2. 2009, ktorého záväzná časť tvorí Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta č.  41 zo dňa 17. 2. 2009, s účinnosťou od 13. 3. 2009,  v znení následných zmien a doplnkov (č. 1, č. 2, č. 4).
Tieto ZaD ÚPN-M majú ďalej rešpektovať Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schv. uznesenímč . 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017 (záväzná časť ÚPN VÚC Košický kraj bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z., VZN KSK č. 2/2004 a VZN KSK č. 10/2009).
 
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
- Uznesenie mestského zastupiteľstva v Rožňave o schválení Zmien a doplnkov č.5/2018 územného plánu mesta Rožňava
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN), ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti územného plánu mesta Rožňava po zmenách a doplnkoch č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:
- Riešené územie: zostáva oproti pôvodnému ÚPN-M nezmenené, je totožné s administratívnym územím mesta (4561,4 ha) zahrňujúcim katastrálne územia Rožňava (3946,5 ha) a Nadabula (614,9 ha).
- Počet obyv.: východiskový rok 2010: 18760 návrhový rok 2020: 20700 (v zmysle demograf. prognózy pôv. riešenia ÚPN-M)
 
2. Údaje o výstupoch
Požiadavky na prírodné zdroje, záber pôdy, na energie, likvidáciu odpadu, na dopravnú, technickú a sociálnu   infraštruktúru nebudú žiadne resp. v zanedbateľnom rozsahu.
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie (ŽP):
Návrhom záväzných regulatívov pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb (základňových staníc mobilných operátorov, zariadení na prenos dát, televíznych a rozhlasových vysielačov) sa má zabezpečiť celková ochrana životného prostredia na území mesta, predovšetkým obytného prostredia.
   
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
Návrhom regulačných opatrení sa má dosiahnuť eliminácia (pri zákaze umiestnenia) resp. minimalizácia (pri nevyhnutnej prítomnosti) zdravotných rizík telekomunikačných stavieb. Limity stanovené Vyhláškou MZ SR č. 354/2007 Z.z. majú byť dodržané, hoci tá stanovuje iba minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí a vychádza len z tepelných účinkov elektromagnetického (EM) žiarenia. Uvedená vyhláška však nestanovuje žiadne ochranné  pásma či obmedzenia, týkajúce sa umiestňovania zdrojov EM žiarenia v obytných zónach. Preto sa má sa vychádzať zo základného pravidla, že expozícia obyvateľstva má byť čo najkratšia a vzdialenosť od zdroja elektromagnetického žiarenia čo najväčšia, keďže negatívne ovplyvňuje chemické a biologické procesy v organizme človeka, živočíchov i rastlín. Medzné hodnoty rozhodujúcich fyzikálnych veličín (max. vyžiarený kumulatívny výkon, intenzita EM poľa, hustota žiarivého toku v obytnom území) majú byť v SD stanovené a nemôžu byť prekračované.
 
5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:
Severovýchodná časť k.ú. Rožňava je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Volovské vrchy sústavy Natura 2000, vyhláseného Vyhláškou MŽP SR č.196/2010 Z.z. Telekomunikačné stožiare a iné zariadenia nesmú nevhodne narušovať prírodné prostredie a panorámu mesta, najmä pamiatkovej zóny. Tieto požiadavky majú byť zahrnuté do regulatívov záväznej časti SD.
 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:
Žiadne riziká pri uplatňovaní Zmien a doplnkov č. 5/2018 ÚPN-M Rožňava nie sú známe.
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:
Nepredpokladajú sa žiadne.
 
 

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:
- Obyvatelia mesta
- Miestne záujmové občianske združenia a občianske iniciatívy v oblasti podnikania, športu, kultúry a výchovy, ochrany prírody a krajiny, kultúrnych pamiatok, ochrany zdravia (bližšie nezisťované)
 
2. Zoznam dotknutých subjektov
 
a) Dotknuté orgány verejnej správy
 • Okresný úrad Košice, odbor výstavby a byt. politiky, Komenského 52, 040 01 Košice
 • Okresný úrad Košice, odb. starostlivosti o ŽP - ochrana prírody kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
 • Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP - ochrana prírody a vybraných zložiek ŽP (ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS, ŠSOH), Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 04801 Rožňava
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
 • Okresný úrad Rožňava, odbor CO a krízového riadenia, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
 • Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55  Bratislava 24
 
b) Dotknutý samosprávny kraj
 • Úrad Košického samospráv. kraja, odbor  úz. plán. a odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 
c) Dotknuté mestá, obce
 • Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
 
d) Dotknutí vlastníci, resp. správcovia sietí a zariadení technického vybavenia územia
 • Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 
 • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 • O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01 
 • Swan Mobile a.s., Borská 6, 84101 Bratislava
 • UPC BROADBAND Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
 • free zona, s. r. o., Námestie baníkov č. 35, 048 01 Rožňava
 • Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
 • DELTA ONLINE, s. r. o., Pri salaši 2, 040 17 Košice

 

3. Dotknuté susedné štáty:
Nie sú žiadne.
 
 

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia:
- Hlavné výkresy grafickej časti platného územného plánu mesta Rožňava v M 1:5000, ktorých podkladom je Katastrálna mapa – Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
- Hlavné výk resy grafickej časti platného ÚPN VÚC Košický kraj, ktorých podkladom je Základná mapa SR v M 1:50000
 
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
- Územný plán mesta (ÚPN-O) Rožňava, schválený mestským zastupiteľstvom v Rožňave Uznesením č. 28/2009 zo dňa 17. 2. 2009, ktorého záväzná časť tvorí Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta č. 41 zo dňa 17. 2. 2009, v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košický kraj v zmysle následných zmien a doplnkov 2004, 2009, 2017 (záväzná časť ÚPN VÚC Košický kraj bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z., VZN KSK č. 2/2004 a VZN KSK č. 10/2009; Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schv. uznesením č. 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017).
- Regulácia výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov (spracoval Ing. Pavel Belluš, autorizovaný Stavebný inžinier 0734*A*2-3 Inžinierske stavby Líniové vedenie a rozvody (telekomunikačné stavby), 0734*A*5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Elektrotechnické zariadenia (telekomunikačné zariadenia); spolupráca Ing. arch. Ľubica Galajdová, autorizovaný architekt, r.č. 1286 AA)
 
 
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia  
Rožňava, 29. 3. 2018
 
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov
 
1. Meno spracovateľa oznámenia:
Ing. arch. Ľubomír Polák, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, registr. č. 296
                
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka:
 
 
 
 
pdf icon Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 k oznámeniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ )
(PDF, 94 MB

 

 
Ing. Ferenc  P o r u b á n
 vedúci odboru
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 4. 2018 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Publikované: 11.04.2018 14:11 hod.