Vážení občania, športovci a prívrženci kultúry,

ako primátor mesta Rožňava by som sa vám chcel prihovoriť týmto otvoreným listom a bližšie dať do vášho povedomia spôsob, akým sa prerozdeľujú finančné prostriedky z rozpočtu  mesta pre športové kluby, kultúrne, spoločenské a sociálne organizácie, ktoré pôsobia na území mesta. Na začiatku roka poslanci Mestského zastupiteľstva (MZ) schvaľujú rozpočet mesta na daný kalendárny rok, ktorého súčasťou je aj možnosť poskytnúť dotáciu pre spomínané subjekty v prípade, že o ňu požiadajú do stanoveného termínu. Spravidla je to  do 31.03. daného roka. Výzva na predkladanie žiadostí je zverejnená na stránke mesta spolu s postupom ako túto žiadosť o dotáciu podať. Dotácia je prideľovaná jednotlivým subjektom, ktoré o ňu požiadajú na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré tiež schvaľujú poslanci MZ. Dotácia je nenárokovateľná položka a v prípade, že poskytnutím dotácií by si mesto zvýšilo svoju zadĺženosť, podľa zákona  ani nemôže byť poskytnutá. Všetko závisí od finančných možností samosprávy. Vzhľadom k tomu, že samospráve nesmierne záleží na tom, aby sa v meste šport a kultúra rozvíjali, snaží sa tieto finančné prostriedky vyčleniť v rozpočte mesta každoročne. Posledné dva roky boli veľmi úspešné, preto sa nám podarilo prerozdeliť finančné prostriedky vo výške 30 000 eur pre športové, kultúrne a spoločenské organizácie. Možno neviete, ale mesto vynakladá nemalé financie na správu mestského majetku, ktorý slúži výhradne na šport. Ročne to činí cca 113 000 eur, mzdy trénerov pre jednotlivé športy sú hradené z rozpočtu CVČ, čo činí ročne 29 713 eur, a príspevky zo strany rodičov tvoria tiež časť príjmov jednotlivých športových klubov.

Podľa platného VZN došlé žiadosti o poskytnutie dotácie prerokováva Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu (komisia), ktorá prerozdeľuje finančné prostriedky v zmysle kritérií platného VZN. Následne uznesením prerozdelenie schvaľuje MZ. A viete, o akej sume rozhodujeme ja ako primátor? Jedná sa o čiastku  do 100 eur pre 1 subjekt na 1 rok. Podľa aktuálneho návrhu na  prerozdelenie finančných prostriedkov musím skonštatovať, že je to v neprospech kultúrnych a spoločenských organizácií. Vzhľadom k tomu, že v platnom VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta nie sú presne stanovené kritériá na prerozdeľovanie finančných prostriedkov, požiadal som poslancov MZ o to, aby oni sami navrhli relevantné kritériá, ktoré zabezpečia transparentnosť a tým aj spokojnosť na obidvoch stranách. Veľmi ťažko sa mi počúva osočovanie zo strany vás – niektorých občanov, že dotácie som neodporučil, zle prerozdelil, ba dokonca neschválil. Nie je teda v právomoci mňa ako primátora mesta rozhodovať o určení výšky pridelenej dotácie ani o subjekte, ktorému bude dotácia pridelená. Mojou kompetenciou je len možnosť nepodpísať uznesenie, ktoré schvália poslanci v prípade, ak nie je v súlade so zákonom alebo ak sa domnievam, že je to pre mesto nevýhodné. V tomto roku sme dostali spolu  54 žiadostí, ktorých  výška požadovaných finančných prostriedkov činí pre športové kluby 54 958,95 eur, pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie 15 353,00 eur, pre občianske združenia pri MŠ a ZŠ 4 880 eur a pre sociálne organizácie 1 702 eur. Spolu je to finančná čiastka 76 893,95 eur. V rozpočte mesta bola poslancami schválená suma 30 000 eur. Ako primátor mesta sa zaväzujem, že  získam ďalšie finančné zdroje,  ak budú novým VZN jasne stanovené pravidlá na prerozdelenie dotácie z rozpočtu mesta a v súlade so zákonom o športe.  

Preto vyzývam aj vás, ktorým záleží na športovom, kultúrnom a spoločenskom živote v našom meste, aby ste sa podieľali svojimi návrhmi na tvorbe pripravovaného VZN.

                                                                              

Pavol Burdiga, primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 10. 5.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.05.2017 15:58 hod.