Vážený pán Domik,

nedá nám – vedeniu mesta a poslancom samosprávy nereagovať na (dez)informácie, ktoré neustále rozširujete ako prezident MFK Rožňava v tlači a naposledy aj na verejnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave konaného dňa 28.júna 2018.

Hneď v úvode, by sme chceli vysvetliť športové aktivity pána Domika spojené s futbalom. Pán Domik je majiteľom dvoch futbalových klubov, tým prvým je futbalová akadémia FA DOVAJ, ktorá vznikla roku 2011, v ktorej sa venuje výlučne deťom, a tým druhým je MFK Rožňava, v ktorom pôsobia aj muži. Obidva tieto kluby sú výlučne v súkromných rukách a mesto nie je ich zriaďovateľom, ani spoluvlastníkom, či podielnikom.  Vzhľadom k tomu, že futbalovú akadémiu FA DOVAJ navštevujú žiaci a mládež , mesto Rožňava túto činnosť podporuje formou dotácie, o ktorú je možné požiadať v súlade s VZN o dotáciách v stanovenom termíne za podmienok stanovených vo VZN o dotáciách.

Chceme opätovne zdôrazniť, že MFK  aj napriek tomu, že mal niekoľko pomenovaní a v súčasnosti sa pasuje  za „mestský futbalový klub“, mesto Rožňava nie je jeho zriaďovateľom. Preto zdôrazňujeme, že mesto nemá žiaden dosah na jeho hospodárenie, rozhodovanie, kontrolu jeho financií (okrem vyplácania miezd trénerom detí a mládeže prostredníctvom školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta), jeho chod a manažovanie.

Sme veľmi radi, že sa našiel nadšenec pre futbal, ktorý apeluje na mladú generáciu, aby sa šport stal ich pravidelnou súčasťou, čím podporuje zdravý rast a pohybové aktivity pred pasívnosťou.   Prioritou pre mesto je podpora športovania detí a mládeže.

Poďme si spoločne teda vystaviť účet, akou formou sa mesto podieľa z podielových daní na úspešnom napredovaní športového klubu FA DOVAJ a MFK, v ktorom pracujú a športujú deti, žiaci a mládež  od roku 2016:
 • Dotácie na projekty (činnosť) futbalového klubu FA DOVAJ z rozpočtu mesta
- na rok 2017 10.700 €
- na rok 2018 14.500 €
 • Dotácia z rezervy primátora mesta v roku 2017   3000 €
(je to plná výška rezervy primátora mesta, iné subjekty nedostali žiadne finančné prostriedky)
 • Mzdy a odvody pre 6 trénerov MFK a 11 futbalových krúžkov hradených prostredníctvom školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (CVČ) za rok 2016 9337 €, mzdy pre 7 trénerov MFK za rok 2017 9020 €, mzdy pre 5 trénerov MFK za obdobie I.-VI. 2018  6.150 €.
 

Tieto športové kluby hospodária s finančnými prostriedkami od mesta (formou dotácie na projekt alebo činnosť za rok), prostriedkami, ktoré sú vyčlenené na mzdy pre trénerov MFK (150 €/tréner/mesiac), poplatkami, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí, žiakov a mládeže podľa našich informácií vo výške 25 €/dieťa/mesiac, vlastnými finančnými prostriedkami klubu.  Niektorí rodičia detí, ktorí uhrádzajú finančný príspevok mesačne za futbal sa sťažovali, že pán Domik im nevystavuje žiaden doklad o tom, že príspevok prijal a v akej výške. Sú to čudné praktiky, nad ktorými nejeden z nás len krúti hlavou.   

Sme veľmi radi, že si futbalisti MFK Rožňava v tejto sezóne  vybojovali postup do najvyššej regionálnej súťaže. Do tejto III. ligy sa vracajú po sedemnástich sezónach. Nie sme nevšímaví, aby sme si nedokázali všimnúť túto skutočnosť. Mužstvo je úspešné vďaka tým ľuďom, ktorí s nim pracujú, podporujú ho, vytvárajú pre neho vhodné podmienky na tréningy, zápasy a podobne. Niektorí z tých zainteresovaných sú niekedy zaslepení sami sebou a nevidia alebo nechcú vidieť, že okrem nich je tu práve mesto, ktoré sa taktiež podieľa na prevádzke a vylepšení podmienok pre tréningy aj dospelých futbalistov. Aj napriek tomu, že futbal má v meste tradíciu a tohto roku oslávi 100. narodeniny, jeho športové výsledky boli často na sínusoide, čo sa prejavilo aj v úspešnosti zápasov a prebojovaním sa do tej – ktorej ligy. Jeho súčasný štatutár nepravdivo informuje širokú verejnosť o postoji vedenia mesta a jeho poslancov o skutočnostiach týkajúcich sa financovania futbalu. Opäť zdôrazňujeme, že zriaďovateľom MFK nie je mesto Rožňava a hľadať vinníka v radoch mestskej samosprávy v tomto prípade nie je namieste. Predstavitelia mesta sú a chcú byť nápomocní každému, kto príde s rozumnou myšlienkou, koncepciou, návrhom rozvoja športu v našom meste. Aj mesto (ako každá domácnosť) má svoj rozpočet, ktorý schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva. Financie, s ktorými mesto hospodári v danom roku musí využívať hospodárne a efektívne  nielen na šport,  ale aj na oblasti života mesta, medzi ktoré patria napr. opravy a údržba mestských budov vrátane škôl a školských zariadení, chodníkov, ciest, parkov, podpory sociálneho programu, podpory marginalizovaných skupín, kultúry,  služieb obyvateľstva a pod. Mesto sa v prvom rade stará o organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Samozrejme, dokáže do určitej miery podporiť aj tie, ktoré  majú iného zriaďovateľa. Spoliehať sa na to, že mesto vykryje svojim rozpočtom potreby každého, kto o to požiada je z princípu nereálne a egoistické. V meste nie je len futbal, ale je tu mnoho organizácií, klubov a občianskych združení, ktoré by tiež potrebovali financie na svoju prosperitu. Veď nie všetci sme športovci, resp. fanúšikovia športu.

Ale vráťme sa k futbalu MFK  a jeho terajšiemu štatutárovi p. Domikovi. Z jeho strany  je to  nehorázne útočenie na predstaviteľov a vedenie mesta  len preto, že futbalisti – muži sú práve úspešní a postúpili do III. ligy. Znovu pripomíname, že sa nejedná o klub, ktorý zriadilo mesto. Akým právom si niekto na niečo také  nárokuje bez toho, aby s niekým kompetentným z vedenia mesta a jeho predstaviteľmi - poslancami o týchto veciach komunikoval. Vedenie mesta a ani mestskí poslanci neboli informovaní o  skutočnosti, že klub má ambície postúpiť do vyššej súťaže a ak k tomu dôjde, ako to bude vyzerať  s financovaním pre tento klub?  V konaní štatutára klubu chýba korektné jednanie, predjednanie si jednotlivých postupov i vo finančnej oblasti a stanovenie si reálneho rozpočtu pre každú alternatívu (postup,vypadnutie a pod.), ale nechýba arogancia, drzosť, namyslenosť, vyhrážanie sa či bezočivosť. MFK dosiahlo postup a mesto sa má postaviť „do pozoru“, lebo zrazu manažér zistil, že vyššia súťaž si vyžaduje vyššie finančné krytie? Prísť si pýtať finančnú injekciu, lebo sa štatutár klubu rozhodol, že zrazu mu niečo chýba? Podľa predstavy pána Domika by pomohla „finančná injekcia“ v sume 30 000 €. Kde je tu slušnosť a profesionalita? Samospráva sa riadi schváleným rozpočtom a len tak pozháňať pre pána Domika financie, lebo sa tak rozhodol on sám, nie je namieste. Vedenie mesta a poslanci by uvítali profesionálnejšie správanie a vecnú slušnú komunikáciu s vedením klubu (jedného či druhého) a nie „nálety“ pána Domika do priestorov mestského úradu.

Pán Domik prevzal od bývalého vedenia futbalový klub SP MFK, v ktorom bolo začlenených niekoľko vekových kategórií, od detí až po mužov. Prvýkrát v histórii poskytovania dotácií, futbalový klub SP MFK Rožňava na rok 2015 nemal Mestským zastupiteľstvom mesta Rožňava schválenú dotáciu na podporu rozvoja futbalu. Pretože sa medzi občanmi mesta a fanúšikmi futbalu šíria nepravdivé informácie o dôvodoch neposkytnutia dotácie, považujeme za potrebné informovať o skutočnostiach, ktoré viedli k tomuto nepopulárnemu kroku. Použijeme slová pána Domika a teraz „my rozpovieme celý príbeh“:

V roku 2014 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 95/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bola pre futbalový klub SP MFK Rožňava schválená dotácia vo výške 7 000 €. Dňa 5. 5. 2014 bola podpísaná dohoda o poskytnutí dotácie, v ktorej bolo dohodnuté: Príspevok poskytovateľa /mesta Rožňava/ sa použije na podujatie organizované pre deti a mládež v mesiacoch máj – december 2014 pod názvom „Projekt rozvoja mládežníckeho futbalu“ na organizačno – technické zabezpečenie podujatia a to: doprava, štartovné, nákup cien, občerstvenie, prenájom haly, nákup športových potrieb a materiálu. Príjemca dotácie sa zaviazal vyúčtovať poskytnutú dotáciu do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 31. 12. 2014. V prípade, že príjemca dotácie nedoručí vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, alebo dotácia bude použitá na iný účel ako je uvedené v dohode, resp. ju použije v rozpore s VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava, resp. podujatie sa neuskutoční, príjemca dotácie sa zaväzuje ju vrátiť v plnej výške, najneskôr do 5 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Finančné prostriedky boli prijímateľovi dotácie vyplatené v schválenej výške. Dohodu za príjemcu dotácie podpísal Igor Slavkay – predseda klubu a za poskytovateľa Pavol Burdiga – primátor mesta.

Pred uplynutím lehoty na zdokladovanie poskytnutej dotácie Mestský úrad v Rožňave zaslal  predsedovi klubu Igorovi Slavkayovi dňa 15.12.2014 výzvu na vyúčtovanie dotácie s termínom do 31. 12. 2014. Výzva bola riadne doručená a štatutárom futbalového klubu prevzatá.

Podľa platného VZN čl. 4 bod 11 v prípade, že povinný subjekt nedoručí vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 10. 1. alebo ju využije v rozpore s VZN, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť na účet mesta najneskôr do 5 dní po doručení výzvy na vrátenie a nebude mu poskytnutá dotácia na najbližšie 3 roky.

Pretože SP MFK Rožňava v termíne do 10. 1. 2015 nedoručil vyúčtovanie poskytnutej dotácie a mestu nebolo známe, na aké účely bola dotácia použitá, preto   dňa 13. 1. 2015 Mestský úrad v Rožňave listom oznámil, že bude postupovať v zmysle VZN. Toto oznámenie bolo tiež doručené predsedovi klubu dňa 22. 1. 2015. Dňa 16. 1. 2015 predseda klubu predložil na mestský úrad list s ospravedlnením za oneskorené odovzdanie vyúčtovania dotácie za rok 2014 z dôvodu dlhodobej neprítomnosti ekonóma, ktorý spravuje celú agendu klubu.

Mesto Rožňava muselo postupovať podľa platného VZN o poskytovaní dotácie ako aj podľa podpísanej dohody. Dňa 30. 1. 2015 bola na mestský úrad doručená žiadosť od SP MFK o akceptáciu neskorého odovzdania vyúčtovania dotácie, resp. odpustenie dlhu vo výške 7 000 €. Mestský úrad predložil túto žiadosť na zasadnutie MZ v Rožňave, ktoré dňa 5. 3. 2015 nesúhlasilo s odpustením zaplatenia 7 000 €, ale súhlasilo s jeho zaplatením v mesačných splátkach od apríla 2015 maximálne do 12 mesiacov. Aj napriek tomu, že prvú splátku futbalový klub poslal na účet mesta, do dnešného dňa požadovanú sumu neuhradil.

V roku 2015 prevzal klub  pán Domik a stal sa  štatutárnym zástupcom oboch klubov. Futbalový klub SP MFK prevzal so všetkými záväzkami. Teda vedel o finančných problémoch týkajúcich sa dotácie 7.000 eur (po zaplatení jednej splátky len 6.416 Eur). Zároveň vedel aj o tom, že túto sumu mesto vymáhalo od klubu formou exekúcie, keďže samotné mesto nemá právomoc vymáhať dlh.   Vedel aj o tom, že vzhľadom k porušeniu VZN o poskytovaní dotácie klub v roku 2015 dotáciu nemohol žiadať ani ju dostať. Samozrejme, že prevádzkovať ihriská mesto neprestalo, spolu s kosením, elektrickou energiou a vodou ho to  stálo v tomto roku cca 13 000 €. Aby pán Domik dostal v roku 2016 dotáciu z rozpočtu mesta podľa VZN o dotáciách, žiadal o ňu prostredníctvom FA DOVAJ. Pretože len tento klub, ktorý podporuje športovanie detí a mládeže môže byť oprávneným žiadateľom. MFK dotáciu z rozpočtu mesta nemôžu dostať, pretože nespĺňajú základné kritériá prideľovania dotácií podľa VZN.

Keďže mestu Rožňava záleží na tom, aby boli vytvorené podmienky pre futbal tak  pre deti a mládež, ako aj pre dospelých futbalistov a fanúšikov futbalu, investovalo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu nasledovne pre obidva športové kluby FA DOVAJ aj MFK Rožňava spolu s technickými službami do:

 • Opravy strechy na tribúne 46 794,77 €
 • Opravy bleskozvodu 1.867,43 €
 • Vybudovania nových toaliet a šatní  23 780 €
 • Vybavenia šatní lavičkami 2.942,89 €
 • Správy ihriska prostredníctvom TS (kosenie, hnojenie trávnika, úprava terénu, energie, maľovanie a pod.) 20 123 € ročne t. j. cca 40 000 € za roky 2016,2017 (od roku 2018 správu ihriska schválili poslanci na MZ v roku 2017 pánovi Domikovi, dňa 29.05.2018 mesto previedlo na účet FA DOVAJ sumu 20 000 €
 • Vodomernej šachty a prípojky – PD 4.250 €
 • Nákladov za prenájom multifunkčnej telocvične za rok 2017 2.277,09 €, za rok 2018 je to zatiaľ suma 663,07 €
 • mesto žiadalo poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu  SFZ pod názvom Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, v ktorom bola požadovaná výška dotácie 34.928,80 € a celkové výdavky projektu vo výške 43.661 €. Spolufinancovanie mesta činí čiastku 9.661 € (Rožňava:2x prenosné striedačky, opláštenie skladu náradia, postavenie zábran za brány + siete na vedľajšom a hlavnom ihrisku, zariadenie šatne lavicami, vešiakmi, držiakmi na lopty a pod. Nadabula: rekonštrukcia šatne, elektrina, plynové gamatky, zariadenie šatne s lavicami a vešiakmi.
 • Mesto v letných mesiacoch júl a august 2018 opraví strechu na budove bývalej MŠ v Nadabulej v sume cca 150000 €. Časť tejto budovy využíva pán Domik na činnosť klubu.
 

Nedá nám nespomenúť svojský postoj pána Domika  k schválenému uzneseniu č. 164/2017  zo zasadnutia mestských poslancov dňa 28.09.2017, kedy mu bol schválený finančný príspevok vo výške 20 000 € ročne na roky 2018,2019,2020 pre spoločnosť OZ DOVAJ – podpora športových talentov, Čučma 151,048 01 Rožňava na údržbu a opravu areálu s tým, že vo vedení OZ DOVAJ budú minimálne dvaja poslanci MZ, ktorí majú dozerať na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, ktoré poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na tento účel. Túto povinnosť, prizvať poslancov na zasadnutie kontrolných orgánov si splnil tak, že nikomu nedoručil pozvánku na zasadnutie vedenia OZ, nikoho z poslancov neinformoval o termíne zasadnutia a následne poslal mestu – poslancom na podpis zápisnicu, kde sa mali poslanci poverení MZ podpísať s tým vedomím, že boli prítomní na zasadnutí. Nevídané a neslýchané! Kladieme si otázku, čo viedlo pána Domika k takémuto postupu? Žeby niečo nebolo v poriadku a potreboval to zakryť?  Hovorí sa, že z finančných prostriedkov určených pre deti a mládež sa vykrýva činnosť MFK.

Mesto má už druhýkrát po sebe schválenú dotáciu v sume 60.000 € pre všetky športové, kultúrne a spoločenské organizácie. Je to dvojnásobok sumy, ktorá bola v predchádzajúcich obdobiach vyčlenená na podporu týchto organizácií a klubov, ale vždy len formou dotácie a nie úhrady všetkých nákladov, ktoré má daný subjekt za obdobie svojej činnosti za celý rok. Je „nešportové“ porovnávať mesto s okolitými obcami či mestami, čo sa týka dotácii a finančnej podpory futbalu. Pán Domik vo svojich vyjadreniach porovnáva mestá, ktoré majú kluby vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a preto sa podieľajú tak na výdavkoch klubov ako aj na ich príjmoch. V našom meste nie je len futbal, a keby sa všetci správali egoisticky a nevideli si „ďalej od nosa“, veľmi ťažko by bolo možné udržiavať korektné a otvorené vzťahy. To, že pán Domik investoval vlastné prostriedky do vylepšenia „komfortu“ futbalu, mu nikto z predstaviteľov mesta neberie. Je to jeho dobrá vôľa, jeho investície, jeho predstava o práci, ktorú ako sám deklaruje, má veľmi rád. 

Mesto teda podporuje deti a mládež pri každej pohybovej aktivite a nebude tomu ináč ani v budúcnosti. Nemôže však podporovať odmeny a platy pre futbalistov a rozhodcov ani iných amatérskych či profesionálnych hráčov v tom, ktorom športe. Je namieste zdôrazniť, že nemalé finančné príspevky vyberá klub aj od rodičov detí, ktorí vlastne tiež prispievajú k fungovaniu a napredovaniu hráčov a mesto nemá prehľad o výške financií ani možnosť ovplyvňovať ich využitie. Predstavitelia mesta sú otvorení konštruktívnemu dialógu, novým návrhom, podnetom a pripomienkam, samozrejme za dodržania stanovených pravidiel z každej strany. Nie je namieste vzájomné očierňovanie sa. Takýmto postupom nie je možné dôjsť k spolupráci a úspechu. Ctíme férovosť v jednaní a plníme naše záväzky vyplývajúce z VZN, pretože je v našom záujme podporovať v čo najväčšej miere aktivity našich občanov.

Želáme futbalu veľa úspechov! Držíme palce pri jednotlivých zápasoch  a prajeme mu, aby mu to hralo fair – play aj voči tým,  ktorí toto mesto riadia a zodpovedajú sa všetkým občanom za chod mesta a blaho jeho občanov, vrátane športovcov.

Za nepravdivé výroky uverejnené v médiách a tlači je mesto rozhodnuté brániť svoje dobré meno dostupnými právnymi prostriedkami.

 

 

 

 Predstavitelia samosprávy mesta Rožňava

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 7. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 10.07.2018 10:27 hod.