MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Číslo: 2655/2017-33614-VYST
 V  Rožňave dňa 09.05.2017
 
 
V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A
 
Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO: 35971967, doručila Mestu Rožňava písomné podanie – návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optický prepoj Brzotín-Kružná“ na pozemkoch
v k.ú. Kružná:
  • C KN parc. č. 474/1 (E KN parc. č. 1011/1, druh pozemku: ostatné plochy),
  • C KN parc. č. 588/2, 558/1, 571 (E KN parc. č. 1011/2, druh pozemku: ostatné plochy),
 
v k.ú. Brzotín:
  • C KN parc. č. 1272/2 (E KN parc. č. 473/1, druh pozemku: orná pôda, 474, druh pozemku: trvalý trávnatý porast,
  • 472/1, druh pozemku: orná pôda),
  • C KN parc. č. 957/1 (E KN parc. č. 1158, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria),
  • C KN parc. č. 672, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria
 
Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 1011/1, 1011/2 podľa výpisu z LV č. 439 je Obec Kružná, Kružná 139, 049 51 Brzotín. Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 473/1, 474, 472/1 podľa výpisu z LV č. 741, je Slovenská republika v Správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Vlastníkom pozemkov E KN parc. č. 1158 podľa výpisu z LV č. 1094 je Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín. Vlastníkom pozemkov C KN parc. č. 672 podľa výpisu z LV č. 579, je Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín.
 
Mesto Rožňava, ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a listu č. OU-KE-OVBP3-2017/014558 o určení stavebného úradu, ktorý vydal Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky 13.03.2017, v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 
o z n a m u j e,
 
podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby „Optický prepoj Brzotín-Kružná“ na vyššie uvedených pozemkoch a súčasne
 
n a r i a ď u j e
 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
06. júna 2016 /Utorok/ o 13 30  hod.
 
so stretnutím pozvaných pred Obecným úradom v obci Kružná.
 
Účastníci konania podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
 
Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, na treťom poschodí, v kancelárii č. 315 a pri ústnom konaní.
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o začatí územného konania vlastníkom pozemkov a stavieb C KN parc. č. 671 ( E KN 470/11), 2319, 2317, 2316, 2315 v k.ú. Brzotín, a C KN parc. č. 558/1 (E KN 936/1, 936/2, 1011/2), 571 (E KN 936/2, 937/2), 126, 123 (E KN 934/2) v k.ú. Kružná, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté.
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 5. 2017 Mgr. Ing. Michal Bernáth, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
 
 
 
 
 
Publikované: 17.05.2017 07:48 hod.