MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  5806/2017-60278-VYST-An Mgr.Angyalová I./7773259 27.11.2017

 

Vec :
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
 
Judita Jónaová, bytom Jasná č. 1, 048 01 Rožňava  podala dňa 07.11.2017 na príslušnom úrade žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Oporný  múr  a  pletivové  oplotenie“, ktoré  bude  umiestnené  na pozemku parc. č. KN-C 5680/13 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti bolo konanie v spojenom územnom a stavebnom začaté.
           
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa  §§ 36  ods. (4) a 61 ods. (4), v súlade s § 39a ods. (4) stavebného zákona, §§ 3, 8  vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 
n a r i a ď u j e
 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na  deň
 
10. 01. 2018 o 10.00 hod.
 
so zrazom pozvaných na mieste stavby, Ulica betliarska (parkovisko Domova dôchodcov, Subsídium) v Rožňave.
 
Účastníci konania v zmysle §§ 36 ods. (1) a 61 ods. (1) stavebného zákona, môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy podľa §§ 36 ods. (3) a 61 ods. (6) stavebného zákona.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
           
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Rožňave, kancelária č. 312, na treťom poschodí v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
 
Na miestnom šetrení a ústnom pojednávaní predloží žiadateľka  vyjadrenie dotknutého orgánu Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH).
 
 
pdf icon Grafická príloha
(PDF, 498 kB)
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a nariadenie miestneho šetrenia a ústneho pojednávania sa doručuje vlastníkom susedných pozemkov parc. č. KN-C 5680/6 a 5680/10 v k. ú. Rožňava, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 12. 2017 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 6.12.2017 12:44 hod.