MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  4620/2017-48320-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 18.09.2017
 
 
Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 16.08.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  v  Rožňave, súp. č. 1671, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/23 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 61 ods. (4) stavebného zákona  upovedomuje o začatí  stavebného konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. (6) stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 

pdf icon Situačná mapa
(PDF, 119 kB)
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 

Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania sa doručuje ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 20. 9. 2017 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 20.09.2017 14:00 hod.