MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 4620/2017-51917-VYST-An
V  Rožňave 23.10.2017
 
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E
 
           
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 16.08.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  v  Rožňave, súp. č. 1671, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/23 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok  a  bývanie  v  platnom znení  a v spojení  s  §§  5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. (1) stavebného zákona  a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 ods. (1) stavebného zákona  a §§ 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a rozhodol nasledovne:
 
 
p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Obnova obalových konštrukcií bytového domu „
na  Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  súpisné číslo 1671, nachádzajúci sa na pozemku
 parc. č. KN-C 875/23 v k. ú. Rožňava.
 
 
Predmetný bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Rožňava. Objekt je dilatačne napojený na susednú stavbu, je tvorený tromi schodiskovými sekciami a štyrmi nadzemnými  podlažiami, na I. NP sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu. Je realizovaný v stavebnom panelovom konštrukčnom systéme T 06 B s vrstveným obvodovým plášťom. Obvodový plášť je v štítoch predsadený, vrstvený, z troskopemzobetónových dielcov hrúbky 320 mm. Pôvodná strecha je jednoplášťová s hydroizoláciou z asfaltových pásov. Nosné steny sú železobetónové hrúbky 140 mm. Stropnú konštrukciu tvoria stropné železobetónové panely  hrúbky  120 mm.
 
 
Na  zateplenie  obvodových stien je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém Stomix THERM BETA s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny hrúbky 140 mm. Obvodová stena vnútri lodžií sa zateplí tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hrúbky 100 mm, bočné steny, stropy a čelá lodžií sa zateplia minerálnou vlnou hrúbky 40 mm. Stropná konštrukcia nad nevykurovanými priestormi a steny vstupného podlažia sa zateplia  tepelným izolantom z minerálnej vlny hrúbky 80 mm.
 
Pôvodná dlažba sa na lodžiách odstráni, demontuje sa oplechovanie, nahradí sa novým, uloží sa nová mrazuvzdorná dlažba, vymení sa zábradlie.
 
Strešná konštrukcia sa zateplí tepelnou izoláciou na báze  EPS 100 S STABIL hrúbky 250 mm.
Odkvapový chodník sa po celom obvode bytového domu odstráni a nahradí sa novým z betónových tvárnic s parkovým obrubníkom. Súčasťou rekonštrukcie bytového domu je výmena keramickej nášľapnej vrstvy vo vstupných priestoroch, výmena nášľapnej PVC vrstvy v schodiskovom priestore, uloženie mrazuvzdornej kamennej dlažby do závetria bytového domu, osadenie nového zábradlia na vonkajšie schodisko, umiestnenie striešok nad vstupy do bytového domu z oceľových jaklových profilov s krytinou z bezpečnostného skla, rekonštrukcia elektroinštalácie spočívajúca vo výmene hlavných elektro rozvodov a  dozbrojenia rozvádzačov merania PR v spoločných priestoroch.
 
Základné parametre stavby:
Zodpovedný projektant: PATRIUM s.r.o., Petzvalová  č. 33, 040 11 Košice
Dodávateľ stavby: bude určený výberovým konaním
Investor: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici slnečnej  č. 7, 8, 9 v Rožňave
Zastavaná plocha: 484 m²
Termín začatia: po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby: 31.12.2019
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle  §14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.12.2019.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. S odpadmi, ktoré budú v vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  a  je  potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalógov odpadov
 10. Ku kolaudácii stavby musia byť všetky druhy odpadov odvezené a stavebník je  povinný predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 16. Pri prácach na fasáde je potrebné zabezpečiť ochranu a zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do blízkosti lešenie (v blízkosti bytového domu  na západnej strane je chodník). Vstupy do objektu je potrebné chrániť vytvorením komunikačného tunela.
 17. Zatepľovacie práce na bytovom dome sa nesmú vykonávať v hniezdnom období dážďovníkov obyčajných t. j. od 15.4 do 15.8. kalendárneho roka. K splneniu uvedenej požiadavky je nevyhnutné vymedziť 1 m širokú ochrannú zónu v okolí hniezd, kde sa v čase hniezdenia nebude vôbec zasahovať. Rekonštrukčné práce v ostatných častiach stavby sa môžu vykonávať bez obmedzenia. Začatie stavebných prác je stavebník povinný telefonicky resp. prostredníctvom mailu ohlásiť pracovníkovi ŠOP SR, Správy NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Ing. Štefanovi Matisovi (tel. +421 911 390 243, e-mail: matis@sopsr.sk).
 18. Nakoľko počas rekonštrukčných prác dôjde k zániku vetracích otvorov v atike bytového domu, tieto je nutné nahradiť špeciálnymi búdkami pre dážďovníky a netopiere. Stavebník je povinný umiestniť 6 ks špeciálnych búdok pre dážďovníkov typu APUS 3 do západnej štítovej steny bytového domu.
 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
 
 
O d ô v o d n e n i e
           
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 16.08.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  v  Rožňave, súp. č. 1671, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/23 v k. ú. Rožňava.
Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal   v   zmysle   § 62  ods. (1)   stavebného   zákona   a   §§ 8, 9   vyhlášky   MŽP   SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona listom č. 4620/2017-48320-VYST-An zo dňa 18.09.2017 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta  a zverejnenej na webowej stránke mesta v lehote 15 dní.  Nakoľko boli  stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. (3) svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, energetická úspornosť stavby, požiarna bezpečnosť, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní. Vzhľadom k tomu, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
 
K žiadosti  o stavebné  povolenie  boli  predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č. 3805 zo dňa 15.08.2017, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 15.08.2017, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, energetické posúdenie hospodárnosti stavby, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici slnečnej č. 7, 8,  9 zo dňa 22.07.2017, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava zo dňa 14.08.2017, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava zo dňa 08.08.2017, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) zo dňa 19.07.2017, (ŠSOPaK) zo dňa 28.07.2017 a 26.09.2017.
 
Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 16.08.2017 do pokladne správneho orgánu v hodnote 100 €, podľa položky 60 písm. c) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
P o u č e n i e
 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č.  29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici slnečnej č. 7, 8, 9  a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb – rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 6. 11. 2017 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 6.11.2017 14:26 hod.