MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  4611/2017-47053-VYST-An Mgr. Angyalová I./7773259 05.09.2017

 

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania a  upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala dňa 15.08.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu“ na  Ulici slnečnej č. 1, 2, 3 v  Rožňave, súp. č. 1673, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 875/21 v k. ú. Rožňava. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie stavebný poriadok a bývanie v platnom znení, v spojení §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s ustanovením § 61 ods. (4) stavebného zákona  upovedomuje o začatí stavebného  konania všetkých známych účastníkov konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavebných úprav, upúšťa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 61 ods. (6) stavebného zákona. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko neoznámi k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, na treťom poschodí v kancelárii č. 312.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania sa doručuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici slnečnej č. 1, 2 , 3  a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 9. 2017 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 11.09.2017 07:33 hod.