Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Koncert skupiny Nazareth v Rožňave

Nazareth

27. apríla 2017 piatok 19:00 hod.

Športová hala v Rožňave

Predpredaj vstupeniek: TIK ROŽŇAVA, Námestie baníkov 32, info: 0948 205 226, TIC DOBŠINÁ, Námestie baníkov, info: 058/794 11 54, Kníhkupectvo TORNAĽA, info: 047 5524 387,0910 213 258, Kníhkupectvo Topa Mihálya Rimavská Sobota / Hlavná 17, info: 047/562 68 23, www.ticketportal.sk

 

© Mesto Rožňava, 12. 1.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

Publikované: 12.01.2018 12:52 hod.
 1. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej č. 34, 36 v Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté ...
 2. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 3. Obnova obalových konštrukcií bytového domu a zastrešenie bytového domu
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 4. Priamy prenájom majetku
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania ...
 5. VO 1 - 2018 - Ka - Pasport, evidencia verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 6. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Jarmila Lorková, Rakovnica 225, 049 31 Rakovnica
 7. Poradovníky pre prideľovanie bytov vo vlastníctve mesta
  P O R A D O V N Í K Y - byty vo vlastníctve mesta ...
 8. Oznámenie o voľnom prac. mieste
  Prac pozícia: učiteľ primárneho vzdelávania
 9. Oznámenie o voľnom prac. mieste
  Prac. pozícia: Pedagogický asistent
 10. VO 72 - 2017 - Ka - Kamerový a zabezpečovací systém - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...