Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
 
 
Vážení občania,
 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 153/2017 zo dňa 28.9.2017 boli schválené zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava.  Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. februára pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.
 
V zmysle § 42 a § 43 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:
 
Čestný občan mesta Rožňava a Cena mesta Rožňava
 
Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava
sa udeľuje osobám:
  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
 
Ocenenie Cena mesta Rožňava
sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením môžete predložiť do 31. októbra 2018
 
poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 
 
 
Pavol   B u r d i g a
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 7. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.07.2018 13:35 hod.