Vážení občania,
 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 153/2017 zo dňa 28.9.2017 boli schválené zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava. Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. februára pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava (už schválení laureáti v mesiaci február 2017 a novo schválení v mesiaci november 2017 ocenenia prevezmú 3.2.2018).
 
V zmysle § 42 a § 43 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:
 
Čestný občan mesta Rožňava a Cena mesta Rožňava
 
Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava
sa udeľuje osobám:
 
  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
 

Ocenenie Cena mesta Rožňava

sa udeľuje za:
 
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
 
Svoje písomné návrhy s odôvodnením môžete predložiť do 31. októbra 2017
 
poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 
 
   Pavol   B u r d i g a
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 10. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.10.2017 15:15 hod.