Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

1. diskusné fórum o participatívnom rozpočte

Mesto Rožňava a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave v spolupráci s Občianskym združením „Otvor dvor“ Vás pozývajú na 1. diskusné fórum, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2018 v spoločenskej sále Mestského úradu, Šafárikova 29, Rožňava ...

Pokračovať v článku →

 1. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha“ na Ulici edelényskej č. 34, 36 v Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté ...
 2. Rekonštrukcia strechy bytového domu - šikmá strecha
  Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 3. Obnova obalových konštrukcií bytového domu a zastrešenie bytového domu
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...
 4. Priamy prenájom majetku
  Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania ...
 5. VO 1 - 2018 - Ka - Pasport, evidencia verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá