Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Valentínska kvapka krvi 2017 - vyhodnotenie

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rožňave sa v tomto roku zapojil do kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi „Valentínska kvapka krvi", v dňoch od 13. februára do 17. marca 2017 v spolupráci s Hematologicko - transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave. Tohtoročným heslom kampane bolo „Šťastie máme v krvi Cieľom tejto kampane bolo zapojiť najmä študentov a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. Ten kto daroval krv, obdržal od Slovenského Červeného kríža spomienkový predmet ...

Pokračovať v článku →

 1. Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava
  STEFE Rožňava, s.r.o., so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, IČO 31 673 660, podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžiniersku stavbu: „Rekonštrukcia rozvodov na okruhu PK 105-vetva II a prepojenie na okruh K-106, Rožňava“, v intraviláne mesta Rožňava, v lokalite ulíc: Mierová, Jarná, Letná, Šafárikova, na pozemkoch par. č. KN-C 2081/141, 2081/18, 2081/146, 2073/1, 1983/1, 1989/1, 1989/4, 1989/6, 1989/9, 2073/12, 1989/11 (KN-E 250/22 a 250/123) v k. ú. Rožňava ...
 2. Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Vojtech Zsóri, Kósu-Schoppera 31, 048 01 Rožňava
 3. Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej
  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361, podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Rožňava - úprava NN a DP na ulici Čučmianskej dlhej“ na pozemkoch par. č. KN-C 101/1, KN-C 2236/1 (KN-E 2382/2) v k. ú. Rožňava ...
 4. Pozvánka na zasadnutie MZ
  V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 27. marca 2017 o 9.00 hodine do rokovacej miestnosti MZ ...
 5. VO 14 - 2017 - Ka - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác na : „Obnova MsÚ v Rožňave, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy“ - Výzva
  Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá