Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 25.08.2017 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na Ulici kozmonautov č. 5, 6, 7, súp. č. 1674 v Rožňave, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 875/7 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá