MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Číslo: 983/2018-32284-VYST-Šm
V Rožňave dňa 16.04.2018
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E
 

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469,  zastúpená v konaní spoločnosťou Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, so sídlom Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 720 986 podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „FTTH_RV_IBV_Pod Gombášom Rožňava“ vo východnej časti mesta Rožňava. V priebehu územného konania bol návrh doplnený úpravou trasy optického kábla v jednej lokalite umiestňovania stavby.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prerokoval návrh v územnom konaní
s účastníkmi konania, dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami a vlastníkmi inžinier-skych sietí postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona v platnom znení. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona v platnom znení a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho vydáva v súlade s § 39 a § 39a  stavebného zákona v platnom znení,
§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s  §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej  len „správny poriadok“) v platnom znení toto

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby 
 
„FTTH_RV_IBV_Pod Gombášom Rožňava“,
na pozemkoch: KN-C 2308, 2309/1 (KN-E 2341, 2398/3, 2141/6), 1661/2 (KN-E 2141/6), 1665/21, 2309/2, 1684/116, 5115/7 (KN-E 1903/2), 7408/1, 1684/85, 1684/77, 1684/80, 7451, 7450, 5057/1 (KN-E 2130/1, 2397/1), 5044/1, 5055/8, 5055/7, 5055/6 v k. ú. Rožňava.
 
pre navrhovateľa Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
 
Predmetom stavby je pripojenie novej lokality „Obytná zóna Pod Gombášom Rožňava“ na optickú sieť spoločnosti Slovak Telekom s umiestnením trasy od napojenia na existujúci optický kábel na ulici Páterová, ulicou Rumunská, do novopostaveného pasívneho distribučného bodu na ulici Dúhová, ďalej ulicou Košická až po pripájanú lokalitu. Zároveň v trase optického kábla budú napájaní aj účastníci na uliciach Rumunská, Okružná, Dúhová.
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov stavby: „FTTH_RV_IBV_Pod Gombášom Rožňava“
Druh stavby: Telekomunikačná líniová stavba - inžinierska stavba v zmysle § 43a ods.3 písm. h) stavebného zákona
Charakter stavby: Novostavba
Investor, stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469
Projektant: Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, Sadová 9, Spišská Nová Ves
Zodp. projektant:  Ing. Samuel Kirschner – autorizovaný stavebný inžinier pre Inžinierske stavby, reg. č. 3287*A*2-3
Zhotoviteľ: Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 720 986
Predpokladaný termín začatia stavby: rok  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná charakteristika stavby:

Na napojenie pasívneho distribučného bodu (PODB) bude použitý optický minikábel, ktorý bude v celej trase zafúknutý do trubičkových zväzkov v úseku s pripojením na ulici Páterová od novej spojky 2DOSl a uložený v novej výkopovej ryhe. Od tohto pripojenia bude vedená trasa križovaním ulice Páterová a chodníkov v zelenom páse, ulicou Rumunská po ľavej strane smerom na ulicu Dúhová križovaním tejto ulice až k novému kabinetu PODB.

Z uvedeného kabinetu budú zapojení účastníci v bytových domoch na ulici Okružnej č. 34, 36, 28, 26 a na ulici Dúhovej č. l, 3, 5, taktiež účastníci z ulice Rumunská. Trasa ďalej bude vedená cez polia až k ulici Košická, ktorú križuje pretlakom popod komunikáciu a pokračuje smerom na novú obytnú zónu, kde je navrhnuté napojenie nových rodinných domov. V tejto novej zóne bude trasa kopaná v smere budúcich chodníkov, pri križovaní budúcej komunikácie budú trubičkové zväzky uložené v chráničkách. V strede novej obytnej zóny bude osadený nový PODB kabinet. Od PODB v novom výkope budú na jednotlivé pozemky položené mikrotrubičky a následne zafúknuté optické zväzky.

Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutá v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom 0,25 m a hlbokom 0,6 m a v spevnených plochách a chodníkoch bude výkop rozmerov 0,2 x 0,4 m. Križovanie chodníkov a príjazdových komunikácií bude realizované pretlakom v požadovanej hĺbke s uložením do PE chráničiek 110/95mm. Optické káble v poli budú uložené v hĺbke 80 cm z dôvodu ochrany proti poškodeniu pri hlbokej orbe.

Navrhovaná dĺžka trasy: cca. 3400 m.

V miestach križovania nového vedenia s existujúcimi inžinierskymi sieťami sú navrhnuté korugované chráničky priemeru 110/95mm (FD rúry). Pri križovaní a súbehu s týmito sieťami bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.

Proti poškodeniu bude kábel chránený výstražnou fóliou. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

 1. Umiestnenie stavby sa zrealizuje tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné konanie, overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
 2. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť iba príslušný stavebný úrad a pozemok musí byť využitý len na určený účel.
 3. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava vo svojom súhlase vlastníka pozemkov dotknutých výstavbou vydaným dňa 12.12.2017, pod č. 6169/2017 určuje podmienky:
  1. Začatie výstavby oznámiť vopred v lehote najmenej 10 dní vlastníkovi pozemku a prizvať k odovzdaniu staveniska vlastníkom poverenú osobu.
  2. Práce súvisiace s realizáciou stavby vykonávať za dohľadu poverenej osoby, ktorej pokyny je potrebné rešpektovať.
  3. Po realizácii stavby prizvať poverenú osobu k preberaciemu konaniu za účelom kontroly dodržania podmienok uvedených v tomto súhlase.
  4. V miestach zásahu do verejnej zelene ste povinní dodržať nasledovné:
   • povrch terénu vyrovnať,
   • odstrániť nečistoty a kamene z povrchu,
   • povrch osiať trávnym semenom,
   • spätný zásyp postupne zhutňovať a udržiavať
  • Poverenými osobami sú zamestnanci príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava - Technické služby mesta Rožňava,  Ľudovít Kossuth,  č.tel. 0902/987662 a PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, č.tel. 0905/933949.
  • Na základe doplnenia svojho stanoviska - úradný záznam zo dňa 19.03.2018 - Mesto Rožňava žiada stavebníka, aby splnenie všetkých podmienok dokladoval písomnými zápismi (o odovzdaní staveniska, vykonávaní dohľadu nad realizáciou stavby a zápisom z preberacieho konania), ktoré budú potvrdené a podpísané poverenými osobami. Písomné zápisy je potrebné doručiť do 10 dní od vyhotovenia jednotlivých zápisov - pred začatím výstavby, počas realizácie stavby a po ukončení stavby na Mesto Rožňava Šafárikova 29, Rožňava.
  • Nedodržanie tohto postupu sa bude považovať za nesplnenie podmienok uvedených v súhlase vlastníka pozemkov.
 4. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, orgán miestnej štátnej správy pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo svojom vyjadrení č. 6114/2017-834/2018-VYST zo  dňa  08.01.2018 určil podmienky:
  • Pred realizáciou stavby je nutné v súlade s § 8 ods. 1 cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie stavbou dotknutých miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Rožňava.
  • Na zabezpečenie ochrany účastníkov cestnej premávky v oblasti pracoviska ako aj ochrany vlastného pracoviska je nutné použiť dočasné dopravné značenie. Na umiestnenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách je potrebné vypracovať projekt dopravného značenia odborne spôsobilým projektantom a po jeho odsúhlasení dopravným inšpektorátom požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie určenia ich použitia.
 5. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, ako vlastník a zároveň prenajímateľ obecných bytov mesta Rožňava, vo svojom súhlase pod č. 6435/2017-62722-MAJ zo dňa 12.12.2017 určil podmienky:
  • Začatie realizácie prác oznámiť vopred v lehote najmenej 10 dní vlastníkovi bytových domov.
  • Všetky náklady súvisiace s predmetným zavedením optických liniek do bytových domov budú vykonané na náklady stavebníka.
  • Prípadné vzniknuté škody budeme riešiť v zmysle platných právnych predpisov.
  • Po ukončení prác zavedenia optických prípojok prizvať poverenú osobu k preberaciemu konaniu za účelom kontroly dodržania podmienok v tomto súhlase. Poverenou osobou je zamestnanec mesta Rožňava Mgr. Mária Fábiánová, č. tel. 0917 598300.
 6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice vo svojom záväznom stanovisku KPUKE-2017/24928-02/101489/DU zo dňa 20.12.2017 určil podmienky:
  • Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s dotknutým orgánom, prípadne Archeologickým ústavom SAV.
 7. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Ernesta Rótha 30, Rožňava, vo svojich vyjadreniach k projektu stavby a k územnému konaniu stavby, pod č. pod č. OU-RV-PLO-2017/011827-003, zo dňa 08.12.2017 a pod č. OU-RV-PLO-2018/002919-002, zo dňa 19.02.2018 a pod č. OU-RV-PLO-2018/004197-002, zo dňa 22.03.2018 uviedol:
  • Investor je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok v zmysle § 18 ods. 1 v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 8. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo svojom vyjadrení k projektovej dokumentácii pod č. OU-RV-OSZP-2017/011967, zo dňa 06.12.2018 nemá námietky k umiestneniu a následnej realizácii stavby za dodržania podmienok:
  • Podľa § 4 ods. 1 zo zákona o OPaK vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu.
  • V prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, vyžaduje súhlas orgánu prírody a krajiny, ktorým je v tomto prípade tunajší úrad.
  • V súvislosti s § 7b zákona o OPaK je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade ich náletu na odkrytú zeminu je stavebník povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská.
  • Narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkemu pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
 9. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, vo svojom vyjadrení k projektu stavby pod č. OU-RV-OSZP-2017/ 012001, zo dňa 08.12.2017 určil podmienku:
  • Po realizácii stavby - do 30 dní od jej ukončenia, je potrebné predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie) o zhodnotení, resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.
 10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Rožňava, Štítnická 19, Rožňava vo svojom vyjadrení k stavbe pod č. 103223/2017/O 422/2017 zo dňa 06.12.2017 určila podmienky:
  • Pred začatím výkopových prác vyzvať VVS a. s., závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Po podaní objednávky kontaktovať  p. Jána Fabiána, tel. č. 0903/517 968.
  • V mieste križovania verejného vodovodného a kanalizačného potrubia dodržať najmenšiu zvislú vzdialenosť min. 0,40 m.
  • Dodržať vzdialenosti a ochranné pásma a to 1,5 (DN<500 mm) a 2,5 m (DN>500mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V mieste križovania osadiť chráničky.
  • V prípade obnaženia vedení prizvať zamestnanca VVS a. s. závod Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním.
 11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vo svojom vyjadrení č. 6611800960 zo dňa 12.01.2018, žiada dodržať nasledovné podmienky a tiež podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK):
  • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu.
  • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti – 12.07.2018, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplnil povinnosť podľa ďalšej podmienky.
  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Palúš Miroslav, Ing., miroslav.palus@telekom.sk, č. +421 58 7342003.
  • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.  o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  • V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
  • Je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  • V prípade keď sa v území uvedenom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, žiadateľ je povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  • Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  • V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
   • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
   • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
   • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  • V predmetnej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
  • Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
  • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
   • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
   • preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
   • upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
   • upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
   • odkryté zariadenia musia byť riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
   • zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
   • bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na č. tel. 12129,
   • overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
  • V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
  • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určení bodu napojenia. (www.telekom.sk).
  • Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 12. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Alvinczyho 14, Košice vo svojom vyjadrení č. 10/2018 zo dňa 02.01.2018 žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Projektovú dokumentáciu spracovať tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN.
  • Pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním.
  • V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
  • Pred začatím zemných prác si objednať u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení na adrese UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti pripojiť uvedené vyjadrenie.
  • Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
  • Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej  polohy telekomunikačných  zariadení, tzn. len ručný výkop.
  • Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  • V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekom. zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC je potrebné aby k ukladaniu a zásypu bol prizvaný stavebný dozor, č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091.
  • Odkryté časti siete UPC musia byť riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu, a poškodeniu nepovolanou osobou.
  • V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC, je potrebné vopred prizvať pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti UPC pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  • Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
  • Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
  • Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
  • Bezodkladne oznámiť každé poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na č.tel: 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami:
 13. ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, vo svojom vyjadrení č. 09.01.2017 pod č. 1071/11/2017 žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Pred začatím zemných prác je nutné objednať si u spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu mkopera@antik.sk, kontakt 0915 918 489 - Martin Kopera.
  • V okolí káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop.
  • V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
  • Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
  • Pri križovaní, resp. súbehu vedenia spoločnosti s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005.
  • Pod spevnenými plochami je potrebné uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D 400.
  • V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora.
  • Projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie. Prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody.
  • Pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
  • Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje spoločnosť ANTIK Telecom, alebo organizácia poverená spoločnosťou ANTIK Telecom.
  • Spoločnosti ANTIK Telecom ako účastníkovi konania odovzdať presný zákres všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí).
 14. free zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, Rožňava vo svojom vyjadrení zo dňa 31.01.2018 pod č. 2018/001 žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Podmienky ochrany a dozorovania vedení free-zona s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spoločnosťou free-zona s.r.o.. Posledným termínom určenia zodpovedných osôb je termín vytýčenia siete free-zona s.r.o. Táto skutočnosť sa zaznamená v stavebnom denníku.
  • Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
  • Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení. Toto sa vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia spoločnosti free-zona s. r. o..
  • Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa zákona.
  • Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia, (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej  polohy telekomunikačných  zariadení, tzn. len  ručný výkop.
  • Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  • V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti free-zona s.r.o., vopred prizvať k ukladaniu a zásypu zástupcu spoločnosti free-zona s.r. o..
  • Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spol. free-zona, s. r. o. V prípade poškodenia optického kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími rozvádzačmi.
  • V prípade, ak dôjde k odkrytiu telekomunikačných zariadení free-zona s. r. o.,musia byť pred zásypom týchto vedení prizvaní zástupcovia spoločnosti free-zona s. r. o., na kontrolu spätného zásypu telekomunikačných zariadení.
  • V prípade vynútenej prekládky telekomunikačného zariadenia predložiť na schválenie projekt navrhovanej prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady navrhovateľa. Práce zrealizuje spoločnosť free-zona s. r. o., alebo organizácia poverená spoločnosťou free-zona s. r. o..
  • Je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných telekomunikačných vedeniach.
 15. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrením č. TD/NS/0631/2017/Ve zo dňa 21.12.2017 žiada dodržať nasledovné  podmienky:
  • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
  • V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D, vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
  • Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, č. tel. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
  • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  • Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
  • Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  • Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
  • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  • Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  • Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.
  • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02.
  • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  • Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 16. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, vyjadrením k existencii sietí pod č. 26952/2017 zo dňa 12.12.2017 žiada dodržať nasledovné podmienky:
  • Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť  obidvoch  rovín  od   krajných vodičov je pri napätí a) od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1m;  b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.
  • Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
  • V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektric-kým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané: a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
  • Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
  • Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
  • V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia je potrebné dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
  • Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektr. vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej  regulačnej  a  zabezpečovacej  techniky.
  • V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané: a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
  • Pred začatím zemných prác je potrebné si objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 - Ing. Peter Stoličný.
  • V prípade, že bude križované podzemné vedenie alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť toto vedenie proti vzniku previsu.
  • Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
  • Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
  • Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. je potrebné, aby bol prizvaný zástupca VSD kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
  • Zástupcu VSD kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. (kontakt: 055/6104141).
  • Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN  34 1050, STN  33 2000-5-52 a 73 6005.
  • Ochranné pásmo elektrickej stanice:
   • vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.
   • vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.
   • s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
  • V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v predošlom odseku, prvé dve odrážky - je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
  • Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy VSD neeviduje.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

O d ô v o d n e n i e

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469,  zastúpená v konaní spoločnosťou Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, so sídlom
Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 720 986 podala dňa 02.02.2018, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „FTTH_RV_IBV_Pod Gombášom Rožňava“ vo východnej časti mesta Rožňava.

Dňom podania návrhu bolo územné konanie o umiestnení stavby začaté.

Predmetom stavby je pripojenie novej lokality „Obytná zóna Pod Gombášom Rožňava“ na optickú sieť spoločnosti Slovak Telekom s umiestnením trasy od napojenia na existujúci optický kábel na ulici Páterová, ulicou Rumunská, do novopostaveného pasívneho distribučného bodu na ulici Dúhová, ďalej ulicou Košická až po pripájanú lokalitu. Zároveň v trase optického kábla budú napájaní aj účastníci na uliciach Rumunská, Okružná, Dúhová.

Umiestnenie stavby sa pôvodne navrhovalo na pozemkoch: KN-C 2308, 2309/1 (KN-E 2341, 2398/3, 2141/6), 1661/2 (KN-E 2141/6), 1665/21, 2309/2, 1684/116, 5115/7 (KN-E 1903/2), 7408/1, 1684/85, 1684/77, 1684/80, 7451, 7450, 5057/1 (KN-E 2130/1, 2397/1), 5057/5, 5055/5, 5055/8, 5055/7, 5055/6 v k. ú. Rožňava.

Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa 15.02.2018 oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, správcom a vlastníkom inžinierskych sietí a súčasne nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 09.03.2018.

Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí, bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Dňa 09.03.2018 pred ústnym pojednávaním bol na stavebný úrad doručený nesúhlas Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava, Námestie Baníkov 20, Rožňava – kde ako vlastník pozemkov dotknutých výstavbou - parc. č. KN-5055/5, 5057/5 nesúhlasí s umiestnením stavby na týchto pozemkoch.

Na ústnom pojednávaní sa prejednala zmena trasy, ktorou uvedené pozemky nebudú dotknuté a dohodlo sa umiestnenie – posunutie úseku trasy na pozemok parc. č. KN-C 5044/1 – trvalý trávny porast v k.ú. Rožňava. Súhlas s umiestnením stavby na tomto pozemku pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava je uvedený v zmluve o vecnom bremene medzi vlastníkmi pozemku a spoločnosťou MON_DREV s.r.o., Moldava nad Bodvou, ktorá je stavebníkom stavby: „Obytná zóna pod Gombášom Rožňava“.

Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad dňa 15.03.2018 všetkým dotknutým účastníkom konania, ako aj dotknutým orgánom nové údaje a skutočnosti - zmenu v umiestnení stavby, kde sa nahrádzajú pozemky parc. č. KN-5055/5, 5057/5 pozemkom parc. č. KN-C 5044/1. Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí, bolo oznámenie o nových skutočnostiach doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku, ústne pojednávanie s miestnym šetrením sa už konalo a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil stavebný úrad od ďalšieho ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Účastníci konania v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, v nadväznosti na § 36 ods. 2 stavebného zákona mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Mesto Rožňava ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie predmetnej líniovej telekomunikačnej stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený Územný plán mesta Rožňava. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou časťou.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne s pripomienkami a podmienkami.

Pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií boli prerokované a vyhodnotené nasledovne:

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30,Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2017/012001 zo dňa 08.12.2017 určil podmienku, na základe ktorej ku kolaudačnému konaniu majú byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas výstavby odvezené, o čom má stavebník predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie) o zhodnotení, resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.

Na základe skutočnosti, že stavba, ktorej umiestnenie sa povoľuje týmto územným rozhodnutím si v zmysle § 56, ods. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povoleniea tým nepodlieha ani kolaudačnému konaniu, stavebný úrad túto podmienku upravil vo výrokovej časti rozhodnutia, v podmienke č. 9, kde text - „ku kolaudačnému konaniu“ sa nahradil textom – „po realizácii stavby do 30 dní od jej ukončenia“.

Do skončenia lehoty na podanie námietok ďalšie pripomienky a námietky neboli vznesené.

Pripomienky a podmienky zo stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zahrnuté do podmienok predmetného rozhodnutia pre umiestnenie stavby.

 

K vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby boli dokladované:

 1. Projekt predmetnej stavby v dvoch  vyhotoveniach vypracovaný vo februári 2018.
 2. Dohoda o plnomocenstve medzi splnomocniteľom - spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a splnomocneným - spoločnosťou Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, Sadová 9, Spišská Nová Ves, zo dňa 13.12.2017, k zastupovaniu spoločnosti vo veci vybavovania územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
 3. Plnomocenstvo spoločnosti Spojstav spol. s r. o., Spišská Nová Ves, Sadová 9, Spišská Nová Ves zo dňa 02.01.2018 udelené spoločnosti three blue trees, s. r. o., Majoránová 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa (Ing. Samuel Kirschner) na zastupovanie spoločnosti v konaní.
 4. Súhlas s umiestnením stavby od Mesta Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava ako vlastníka pozemkov dotknutých  výstavbou, pod č. 6169/2017 zo dňa 12.12.2017.
 5. Úradný záznam zo dňa 19.03.2018 – doplňujúce stanovisko Mesta Rožňava ku stavbe.
 6. Súhlas na zavedenie optických liniek do bytových domov na uliciach Dúhová a Okružná od Mesta Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava ako vlastníka dotknutých nehnuteľností, pod č. 6435/2017-62722-MAJ zo dňa 12.12.2017.
 7. Súhlas s umiestnením a zhotovením stavby od MON-DREV s.r.o., Budulovská 3043, Moldava nad Bodvou ako vlastníka pozemkov dotknutých výstavbou, zo dňa 24.01.2018.
 8. Súhlas s realizáciou stavby zo dňa 02.02.2018 od spoločnosti CORPORA AGRO, spol. s r.o. Rožňava, užívateľom pozemkov dotknutých výstavbou (orná pôda).
 9. Súhlas s umiestnením a zhotovením stavby od Petra Oravca, bytom Rumunská 3, Rožňava, ako vlastníka pozemku dotknutého výstavbou – parc. č. KN-E 2130/1 v k. ú. Rožňava.
 10. Vyjadrenie k stavbe od Mesta Rožňava, príslušného orgánu miestnej štátnej správy pre miestne a účelové komunikácie zo dňa 08.01.2018, pod č. 6114/2017-834/2018-VYST.
 11. Vyjadrenia k projektu stavby a k územnému konaniu stavby vydané Okresným úradom Rožňava, pozemkovým a lesným odborom, Ernesta Rótha 30, Rožňava pod č. OU-RV-PLO-2017/011827-003, zo dňa 08.12.2017 a pod č. OU-RV-PLO-2018/002919-002, zo dňa 19.02.2018 a pod č. OU-RV-PLO-2018/004197-002, zo dňa 22.03.2018.
 12. Vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby a k územnému konaniu vydané Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. OU-RV-OSZP-2017/011967, zo dňa 06.12.2018, ďalej pod č. OU-RV-OSZP-2018/003098, zo dňa 23.02.2018 a pod č. OU-RV-OSZP-2018/004303, zo dňa 26.03.2018.
 13. Vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby a k územnému konaniu vydané Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava, orgánom štátnej správy odpad. hospodárstva pod č. OU-RV-OSZP-2017/ 012001, zo dňa 08.12.2017, ďalej pod č. OU-RV-OSZP-2018/003086, zo dňa 22.02.2018 a pod č. OU-RV-OSZP-2018/004263, zo dňa 26.03.2018.
 14. Vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby a k územnému konaniu vydané Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava orgánom štátnej vodnej správy pod č. OU-RV-OSZP-2017/011969, zo dňa 18.12.2017, ďalej pod č. OU-RV-OSZP-2018/003041, zo dňa 23.02.2018 a pod č. č. OU-RV-OSZP-2018/004233, zo dňa 03.04.2018.
 15. Stanovisko k územnému konaniu stavby vydané Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, Rožňava orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pod č. OU-RV-OSZP-2017/011974, zo dňa 06.12.2017.
 16. Súhlas s projektovou dokumentáciou stavby od Okr. úradu Rožňava, odboru krízového riadenia, Špitálska 3, Rožňava pod č. OU-RV-OKR-2017/012381, zo dňa 19.12.2017.

 17. Stanovisko na účely územného konania vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, Rožňava zo dňa 05.12.2017 pod č. ORHZ-RV1-531-006/2017.
 18. Záväzné stanovisko k stavbe pre potreby územného konania vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvarom vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, Košice, pod č. 06863/2018/ ÚVHR/05134, zo dňa 19.01.2018.
 19. Záväzné stanovisko k územnému konaniu vydané Krajským pamiatkovým úradom Košice, Hlavná 25, Košice, pod č. KPUKE-2017/24928-02/101489/DU zo dňa 20.12.2017.
 20. Stanovisko k stavbe vydané Ministerstvom obrany SR, Agentúrou správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A Košice, pod č. ASMdpV-5-1367/2017 zo dňa 27.11.2017.
 21. Vyjadrenie k trase elektrického vedenia vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Košice, odd. telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, Košice, pod č. CPKE-OTS-2017/000904-445 zo dňa 05.12.2017.
 22. Vyjadrenie k stavbe od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., závod Rožňava, Štítnická 19, Rožňava; pod č. 103223/2017/O 422/2017 zo dňa 06.12.2017.
 23. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení vydané spoločnosťou Michlovský s.r.o., Letná 796/9 Piešťany (prevádzkovateľ ORANGE Slovensko a.s.) zo dňa 08.12.2017, pod č. KE-2309/2017.
 24. Vyjadrenie k existencii sietí a k zemným prácam v blízkosti vedení od  Východosloven-skej distribučnej, a. s., Mlynská 31, Košice, pod č. 26952/2017 zo dňa 12.12.2017.
 25. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie a k umiestneniu stavby vydané SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, pod č. TD/NS/0631/2017/Ve zo dňa 21.12.2017.
 26. Stanovisko k projektovej dokumentácii vydané PROGRES TC, s.r.o., Šafárikova 2, Rožňava, zo dňa 05.12.2017. 
 27. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, na účely územného konania vydané Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, pod č. 6611800960 zo dňa 12.01.2018.
 28. Vyjadrenie k existencii podzemných a nadzemných sietí vydané spoločnosťou Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, zo dňa 05.01.2018.
 29. Vyjadrenie k existencii podzemných vedení vydané spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, Košice, pod č. 10/2018 zo dňa 02.01.2018.
 30. Vyjadrenie k existencii podzemných sietí vydané spoločnosťou SITEL s.r.o., pracovisko Košice, Zemplínska 6, Košice, pod č. 5714/2017/BA RV zo dňa 15.12.2017.
 31. Vyjadrenie k existencii sietí od free zona s.r.o., Námestie Baníkov 35, Rožňava zo dňa 31.01.2018 pod č. 2018/001.
 32. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii od ANTIK telecom, Čárskeho 10, Košice, zo dňa 09.01.2017 pod č. 1071/11/2017.
 33. Vyjadrenie k stavbe vydané Správou ciest KSK, stredisko Rožňava, Betliarska 9, Rožňava, zo dňa 19.12.2017 pod č. IU-2017/1883-12949.
 34. Vyjadrenie k projektu stavby od  STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova 8, Rožňava.
 35. Vyjadrenie k stavbe od Okresného úradu Rožňava, odbor CD a PK, Janka Kráľa 1, Rožňava zo dňa 15.12.2017, pod č. OU-RV-OCDPK-2017/012264-002.
 36. Nesúhlas Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava, Námestie Baníkov 20, Rožňava s umiestnením stavby na pozemkoch parc. č. KN-5055/5, 5057/5, zo dňa 08.03.2018.
 37. Zmluva o zriadení vecného bremena (okrem iného aj na pozemok parc. č. KN-C 5044/1 – trvalý trávny porast v k. ú. Rožňava) medzi vlastníkmi pozemku a spoločnosťou MON_DREV s.r.o., Moldava nad Bodvou, ktorá je stavebníkom stavby: „Obytná zóna pod Gombášom Rožňava“. V tejto zmluve je uvedený súhlas s umiestnením stavby na pozemku parc. č. KN-C 5044/1, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení tejto líniovej stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia bol zaplatený prevodom na bankový účet správneho orgánu dňa 02.02.2018 v hodnote 100 € podľa položky 59 písm. a) bod 2. pre právnickú osobu „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho  prílohu  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
Archív materiálov MZ - zip
Grafická príloha:
Situácia stavby na podklade katastrálnej mapy
(PDF, 2,4 MB

 

 
 
Ing. Erika Š m e l k o v á
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje územné rozhodnutie ostatným účastníkom územného konania – vlastníkom susedných nehnuteľností v lokalitách ulíc Páterová, Rumunská, Dúhová, Košická – územné rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 17. 4. 2018 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 17.04.2018 12:58 hod.