Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Členovia výkonného výboru

Členovia výkonného výboru
 
Výkonný orgán je zriadený osobitným štatútom primátora, ktorého cieľom je koordinovať proces fungovania participatívneho rozpočtu. Skladá sa z predsedu – hlavného koordinátora, poslancov, prednostky, vedúcich jednotlivých odborov mestského úradu a riaditeľov organi­zácií zriadených mestom, obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom na území mesta Rožňava., neziskových organizácií, občianskych združení so sídlom na území mesta Rožňa­va. Výkonný orgán mesta vo vzťahu k participatívnemu rozpočtu sa riadi a pracuje podľa Zásad participatíneho rozpočtu.
 
Výkonný orgán mesta vo vzťahu k partícipatívnemu rozpočtu je mestský úrad, ktorý:
 • komunikuje s predkladateľmi projektov,
 • realizuje zadania vyplývajúce z participatívneho rozpočtu na aktuálny rok,
 • predkladá návrh participatívneho rozpočtu do mestského zastupiteľstva,
 • podieľa sa na organizácii verejných podujatí v kontexte s particípatívnym rozpočtom,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami zverejňuje objednávky, faktúry a čerpanie rozpoč­tu na schválené projekty,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami poskytuje všetky potrebné informácie verejnosti,
 • zodpovedá za nastavenie procesov na projekty participatívneho rozpočtu

 

Členovia výkonného výboru
 • JUDr. Erika Mihaliková, prednostka MsÚ, ved. odboru PaSM
 • Ing. Klára Leskovjanská, ved. odboru FMDaP
 • Ing. Ferenc Porubán, ved. odboru VÚPŽPaPK
 • PaedDr. Janka Mičudová, ved. odboru ŠKMaŠ
 • PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, riaditeľ TSM
 • Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP
 • Zlata Macková, SOR pre investičnú činnosť
 • Ing. Andrea Kissová, SOR pre ochranu a tvorbu životného prostredia
 • Ing. Peter Marko - Člen výkonného výboru z radov občanov
 • Mgr. Radoslav Kovács - Člen výkonného výboru z radov občanov
 • Mgr. Michal Drengubiak - Člen výkonného výboru z radov občanov

 


© Mesto Rožňava, 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava