Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Citizen

Obnova obalových konštrukcií bytovho domu

BYTEX RV, s.r.o, so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytovho domu“ na Ulici mierová č. 18, súp. č. 276, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 2081/61 v k. ú. Rožňava. Stavba bola povolená stavebným povolením č. 4598/2017-52368-VYST-An zo dňa 26.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2017. Dňom podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo konanie začaté ...

Pokračovať v článku →

The following departments have representatives in the Office of First Contact (ground floor - left):

1. Civil Registry - permanent office, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Office Filing Desk - permanent office, Eva Krivčíková, tel.: 058 / 7773282
3. Cash Desk - permanent office, Bc. Katarína Balázsová, tel.: 058 / 7773293
4. Taxes and Fees - permanent office, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Construction, Land Use Plan, Environment, Combined Municipal Office - permanent office, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227

 

Business hours

Monday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Tuesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Wednesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Thursday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Friday 8:00 AM - 11:30 AM