Ceny Košického samosprávneho kraja

V Ý Z V A

Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie

 

Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2018 budú Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja ako aj predsedom Košického samosprávneho kraja udelené verejné ocenenia: Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja.

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje Zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný prínos za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti významného jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK významnými osobnosťami.

Vyzývame občanov, športové kluby, kultúrne, mládežnícke,  spoločenské a sociálne organizácie o zasielanie návrhov na udelenie týchto ocenení pre významné osobnosti a kolektívy nášho mesta. Návrhy prerokuje Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  pri MZ v Rožňave a Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ich následne odporučí na schválenie Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja resp. predsedovi Košického samosprávneho kraja.

Svoje návrhy na konkrétne ocenenie (Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja) predkladajte v dvoch rovnopisoch najneskôr do 31. augusta 2018:

 

Poštou na adresu: Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

 

osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 7. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.07.2018 12:41 hod.